Văn bản pháp lý của nhà nước
Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của Ngành Giáo dục

Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của Ngành Giáo dục

Công văn của Trung tâm Kiểm định chất lượng (ĐH Quốc gia TPHCM) gửi các cơ sở giáo dục đại học về việc Thẩm định và xác nhận các điều kiện ĐBCL GDĐH năm 2017

Công văn của Trung tâm Kiểm định chất lượng (ĐH Quốc gia TPHCM) gửi các cơ sở giáo dục đại học về việc Thẩm định và xác nhận các điều kiện ĐBCL GDĐH năm 2017

Kế hoạch triển khai công tác kiểm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đại học năm 2017

Kế hoạch triển khai công tác kiểm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đại học năm 2017

Quyết định về việc giao nhiệm vụ thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục đại học

Quyết định về việc giao nhiệm vụ thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục đại học

Quy chế ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát tiển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ VHTTDL

Quy chế ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát tiển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ VHTTDL

Quyết định Về việc Ban hành Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2021

Quyết định Về việc Ban hành Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2021

Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam (Ban hành trong Quyết định Số: 1981/QĐ-TTg, ngày 18/10/2016, của Thủ tướng Chính phủ)

Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam (Ban hành trong Quyết định Số: 1981/QĐ-TTg, ngày 18/10/2016, của Thủ tướng Chính phủ)

Thông tư số 04/2011/TT-BGDĐT về việc Ban hành Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học

Thông tư số 04/2011/TT-BGDĐT về việc Ban hành Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học

Những văn bản ban hành nội dung đổi mới quy chế thi tốt nghiệp THPT và Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2015

1. Quy chế thi Phổ thông trung học Quốc gia (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐTngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 2. Quy chếTuyển sinh đại học, cao đẳng hệ

Những văn bản pháp lý về Giáo dục và Đào tạo sinh viên cần biết

1. Quyết định số 446/QĐ-ĐHVHHCM ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TPHCM về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường

Tổng hợp những văn bản pháp luật về Giáo dục và Đào tạo do Nhà nước ban hành

Luật Giáo dục đại học Điều lệ trường Đại học Quy chế đào tạo Cao đẳng, Đại học theo học chế tín chỉ Quy chế đào tạo Cao đẳng, Đại học theo niên chế Quy chế đào tạo Cao đẳng, Đại học hệ vừa học vừa

Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014)

Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154