Văn bản nhà trường
Công văn của Trung tâm Kiểm định chất lượng (ĐH Quốc gia TPHCM) gửi các cơ sở giáo dục đại học về việc Thẩm định và xác nhận các điều kiện ĐBCL GDĐH năm 2017

Công văn của Trung tâm Kiểm định chất lượng (ĐH Quốc gia TPHCM) gửi các cơ sở giáo dục đại học về việc Thẩm định và xác nhận các điều kiện ĐBCL GDĐH năm 2017

Quy chế ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát tiển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ VHTTDL

Quy chế ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát tiển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ VHTTDL

Quy tắc ứng xử Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Quy tắc ứng xử Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Quy chế học vụ - dành cho sinh viên Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Quy chế học vụ - dành cho sinh viên Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Trường Đại học Văn hóa TPHCM (Ban hành ngày 27/4/2016)

Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Trường Đại học Văn hóa TPHCM (Ban hành ngày 27/4/2016)

Mẫu phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên

Mẫu phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên

Quy định về việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy

Quy định về việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy

Quy chế Công tác sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh

Quy chế Công tác sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Quyết định số 446/QĐ-ĐHVHHCM ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TPHCM về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại

Những văn bản pháp lý về Giáo dục và Đào tạo sinh viên cần biết

1. Quyết định số 446/QĐ-ĐHVHHCM ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TPHCM về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154