Chuyên mục: Trung tâm Thông tin - Thư viện    Ngày đăng: 03/06/2014

Trung tâm Thông tin - Thư viện


1. Tên đơn vị: Trung tâm Thông tin thư viện
2. Chức năng, nhiệm vụ
2.1. Chức năng

Trung tâm có chức năng thông tin và phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý của nhà trường thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu có trong thư viện.

2.2. Nhiệm vụ
- Tham mưu giúp hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn và chiến lược phát triển; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong nhà trường.
- Thu thập, bổ sung, trao đổi, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của nhà trường.
- Thu nhận lưu chiểu các tài liệu do nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khóa luận, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sỹ của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của nhà trường, các tài liệu được tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện.
- Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu. Biên soạn các loại hình thư mục, ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo.
- Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện thông qua các hình thức phục vụ phù hợp. Nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu khoa học và kỹ thuật mới vào công tác xử lý và phục vụ bạn đọc.
- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho đội ngũ cán bộ thư viện để không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.
- Tổ chức và quản lý đội ngũ cán bộ, kho tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật; bảo quản, kiểm kê tài liệu định kỳ và thanh lọc tài liệu theo quy định của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch. Thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm và đột xuất khi có yêu cầu.

3. Nhân sự:

TT

Học vị, Họ và tên

Chức vụ

Nội dung công việc đang đảm nhiệm

01

Ths. Giang Anh Thơ

Phó Giám đốc phụ trách

Quản lý chung các hoạt động của thư viện

02

CN. Nguyễn Hải Gian

Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ

Phụ trách bổ sung tài liệu, quản trị mạng thư viện

03

CN. Lê Thị Định

Tổ trưởng Tổ Lưu hành

Phụ trách hoạt động khối phòng đọc, mượn, dịch vụ thư viện

04

CN. Nguyễn Văn Xuyên

Thư viện viên

Làm công tác phân loại, xử lý kỹ thuật tài liệu

05

CN. Lê Tôn

Thư viện viên

Tổ trưởng Tổ CĐ Trung tâm TT-TV, làm công tác phục vụ bạn đọc

06

CN. Đoàn Thị Ánh Tơ

Thư viện viên

Làm công tác phục vụ bạn đọc

07

CN. Nguyễn Thị Tuyết Xuân

Thư viện viên

Làm công tác phục vụ bạn đọc

4. Thông tin liên hệ:

Stt

Họ và tên

Điện thoại

Email

01

Giang Anh Thơ

08-35190154

gathodhvh@gmail.com

02

Lê Thị Định

08.35190276

dinhdhvh@gmail.com

03

Nguyễn Hải Gian

08.35190154

hoanghaidhvh@gmail.com

04

Nguyễn Thị Tuyết Xuân

08.35190276

nguyentuyet.xuan@gmail.com

05

Đoàn Thị Ánh Tơ

08.35190276

anhto2000@yahoo.com

06

Lê Tôn

08.35190276

tondeptrai@gmail.com

07

Nguyễn Văn Xuyên

08.35190154

nvxdhvh@gmail.com

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154