Chuyên mục: Thông báo    Ngày đăng: 22/12/2015

Tổ chức đăng ký và xây dựng kế hoạch đào tạo học kỳ II, năm học 2015 - 2016


 

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2015-2016


Thời gian thực hiện nhiệm vụ đào tạo học kỳ II, năm học 2015-2016, bắt đầu từ ngày 22/02/2016 (15/01/2016 Âm lịch) đến hết ngày 02/7/2016 (28/5/2016 Âm lịch). Tổng thời gian là: 19 tuần. Chia ra như sau:
+ Học tập học kỳ II: 16 tuần.
+ Thi học kỳ II: 2 tuần.
+ Thời gian dự trữ: 1 tuần.
Thời gian thực học 16 tuần. Số lượng tín chỉ có thể bố trí để giảng dạy trong học kỳ II từ 14 đến 16 tín chỉ. Như vậy, theo Quy chế đào tạo của Trường:
+ Sinh viên học lực loại yếu được chọn học các học phần với số lượng tối đa là 10 tín chỉ (trong số 22 tín chỉ do khoa chuyên môn/bộ môn dự kiến).
+ Sinh viên học lực loại trung bình được chọn học các học phần với số lượng tối đa là 14 tín chỉ (trong số 22 tín chỉ do khoa chuyên môn/bộ môn dự kiến).
+ Sinh viên học lực loại khá trở lên được chọn các học phần để học với số lượng từ 16 tín chỉ đến 19 tín chỉ (trong số 22 tín chỉ do khoa chuyên môn/bộ môn dự kiến).
Thực hiện xây dựng kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2015-2016, Hiệu trưởng yêu cầu các Khoa, Bộ môn, Phòng Đào tạo, Phòng Tài vụ thực hiện các công việc sau đây:
1. Các Khoa, Bộ môn.
- Khảo sát, thống kê những học phần sinh viên của từng lớp, từng khóa đã học và chưa học từ học kỳ I, năm học 2015-2016 trở về trước.
- Sau khi có kết quả khảo sát, thống kê, Các khoa, bộ môn xác định danh sách các học phần để thông báo cho sinh viên đăng ký học tập học kỳ II, năm học 2015-2016 (chọn trong số các học phần mà khoa, bộ môn chưa bố trí giảng dạy). Số lượng tín chỉ tối đa đưa ra cho sinh viên lựa chọn là 22 tín chỉ (trừ những lớp ở học kỳ cuối khóa học). Trong danh sách các học phần để sinh viên lựa chọn có quy định tính tiên quyết. Các Khoa, Bộ môn nộp danh sách các học phần cho Phòng Đào tạo trước ngày 30/12/2015.
- Từ ngày 18/01/2016 đến ngày 27/01/2015, các Khoa, Bộ môn bố trí giảng viên và lịch giảng dạy các học phần Trường tổ chức đào tạo trong học kỳ II; chuyển lịch đến Phòng Đào tạo để gán phòng học các lớp học phần toàn trường. Thời gian gán phòng học và công bố lịch giảng dạy và học tập hoàn chỉnh từ ngày 28/01/2015 đến ngày 19/02/2016.
- Từ ngày 22/02/2016 đến ngày 25/02/2016 cố vấn học tập Khoa Quản lý Văn hóa – Nghệ thuật và Khoa Du lịch hướng dẫn sinh viên đăng ký lại và duyệt lại một số học phần có số lượng sinh viên đăng ký học vượt sĩ số lớp tối đa, theo lịch cụ thể trên cổng thông tin.
Nếu có học phần không đủ điều kiện tổ chức đào tạo thì các Khoa, Bộ môn dự kiến học phần khác thay thế để Trường tổ chức cho sinh viên đăng ký bổ sung theo kế hoạch từ ngày 22/02/2016 đến ngày 25/02/2016.
2. Phòng Đào tạo.
- Tập huấn Ban cán sự các lớp Đại học, Cao đẳng năm thứ nhất cách đăng ký học tín chỉ. Ban cán sự các lớp tập huấn vào lúc 14 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2015, tại Phòng máy vi tính mới của Trường (Lầu 1, Khu B – Nhà học lý thuyết, Cơ sở 1).
- Chủ trì, tổ chức cho sinh viên toàn trường đăng ký học tín chỉ, có sự hỗ trợ của Khoa, Bộ môn và giáo viên chủ nhiệm (cố vấn học tập cho sinh viên). Quy trình gồm 2 giai đoạn (2 bước):
Bước 1:
+ Từ ngày 11/01/2016 đến hết ngày 16/01/2016, sinh viên đăng ký học (dự báo): Triển khai đến sinh viên, các Khoa, Bộ môn, giáo viên chủ nhiệm biết cách thức đăng ký, mức học phí tín chỉ đối với từng loại học phần.
+ Chốt danh sách các học phần Trường tổ chức đào tạo trong học kỳ II và chuyển đến Khoa, Bộ môn, Phòng Tài vụ vào ngày 18/01/2016; Thông báo Phòng Tài vụ biết (qua email) danh sách sinh viên học tập theo học từng học phần và số học phí phải đóng; Thông báo sinh viên biết những học phần Trường tổ chức đào tạo và không tổ chức đào tạo để sinh viên đăng ký thêm vào các học phần Trường tổ chức đào tạo.
Lớp học phần tổ chức đào tạo phải có số lượng sinh viên đăng ký học tập tối thiểu như sau:
• Học phần thuộc khối Kiến thức Đại cương: 60 sinh viên/lớp.
• Học phần thuộc khối Kiến thức Cơ sở ngành, Ngành, Chuyên ngành: 40 sinh viên/lớp.
• Học phần Giáo dục thể chất: 50 sinh viên/lớp.
• Học phần tiếng Anh: 40 sinh viên/lớp.
Trường hợp đặc biệt, trên cơ sở đặc thù chuyên môn, điều kiện thi tuyển sinh, theo đề nghị của Trưởng Khoa hoặc Trưởng Bộ môn, Hiệu trưởng có thể quyết định lớp học phần thuôc khối kiến thức ngành và chuyên ngành có số lượng sinh viên ít hơn số lượng tối thiểu quy định. Những lớp học phần có sĩ số sinh viên dưới mức tối thiểu, muốn tổ chức đào tạo, sinh viên phải đóng bổ sung học phí. Mức cụ thể, Phòng Đào tạo đề xuất Hiệu trưởng quyết định.
Số lượng sinh viên đăng ký học tập tối đa của một lớp học phần như sau:
• Học phần thuộc khối Kiến thức Đại cương: 100 sinh viên/lớp.
• Học phần thuộc khối Kiến thức Cơ sở ngành: 80 sinh viên/lớp.
• Học phần thuộc khối Kiến thức Ngành, Chuyên ngành: 60 sinh viên/lớp.
• Học phần Giáo dục thể chất: 70 sinh viên/lớp.
• Học phần tiếng Anh: 50 sinh viên/lớp.
Trường hợp đặc biệt, Phòng Đào tạo, Khoa, Bộ môn báo cáo Hiệu trưởng quyết định.
Bước 2:
- Từ ngày 28/01/2015 đến ngày 19/02/2016, hoàn chỉnh kế hoạch giảng dạy và học tập (Thời gian học, học phần, số tín chỉ, họ và tên giảng viên giảng dạy, phòng học) cho toàn trường (có sự phối hợp của các Khoa, Bộ môn), cung cấp lịch giảng dạy và học tập hoàn chỉnh đến các Khoa, Bộ môn, Phòng Hành chính Quản trị, giảng viên và sinh viên.
- Từ ngày 22/02/2016 đến ngày 25/02/2016, tổ chức cho sinh viên đăng ký học tập bổ sung đối với các học phần Trường tổ chức đào tạo.
Đối với học phần có số lượng sinh viên đăng ký học vượt sĩ số lớp tối đa (Khoa Quản lý Văn hóa – Nghệ thuật và Khoa Du lịch), sinh viên phải đăng ký lại theo lịch cụ thể trên cổng thông tin.
- Ngày 29/02/2016, lập danh sách chính thức sinh viên đã đóng học phí, học tập theo từng học phần gửi các Khoa, Bộ môn chuyển đến giảng viên bộ môn.
3. Phòng Tài vụ.
- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Đào tạo để nhận danh sách các học phần và số lượng sinh viên đăng ký học tập và thông báo Phòng Đào tạo danh sách sinh viên đã đóng học phí theo từng học phần vào ngày 26/02/2016.
Sinh viên đóng tiền học phí theo tín chỉ của học phần đã đăng ký và được Trường tổ chức đào tạo từ ngày 25/01/2016 đến hết ngày 25/02/2016.
- Tổ chức thu học phí sinh viên. Hình thức thu trực tiếp (hoặc sinh viên đóng ở ngân hàng) như thế nào, Phòng có hướng dẫn cụ thể cho sinh viên biết trước ngày 11/01/2016.
4. Phòng Hành chính Quản trị.
Kết nối đường truyền Internet tại Phòng lab (phòng máy vi tính mới của Trường) để sinh viên năm thứ nhất tập huấn đăng ký học tín chỉ vào buổi chiều ngày 28/12/ 2015.
Đề nghị các Khoa, Bộ môn, các Phòng chuẩn bị và có kế hoạch triển khai công tác này cho tốt, kịp thời và hiệu quả. Trong quá trình thực thi có vấn đề gì chưa rõ, vướng mắc, cần báo cáo Hiệu trưởng để được chỉ đạo xử lý kịp thời.

 

* MỜI XEM CHI TIẾT VÀ TẢI NỘI DUNG TẠI ĐÂY

 

Tôn Long Hạ - BBT Website

Cập nhật ngày 22/12/2015

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154