Chuyên mục: Thông báo    Ngày đăng: 10/02/2017

Thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên hệ chính quy năm 2017 (lần 3)


Căn cứ Luật số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế;

Căn cứ Công văn số 1988/BHXH-QLT ngày 09 tháng 8 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh Sinh viên năm học 2016 – 2017.

Căn cứ Công văn số 2377 HDLT-SGD&ĐT-BHXH ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên (HS-SV) năm học 2016 - 2017.

Căn cứ Công văn số 7157/UBND-VX ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường thưc hiện công tác bảo hiểm y tế HS-SV.

Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên năm 2017 như sau:

1. Đối tượng thực hiện:

- Sinh viên hệ chính quy đang học tại Trường chưa mua bảo hiểm y tế theo quy định từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2017 phải mua bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định của nhà nước.

- Sinh viên đã mua bảo hiểm y tế ở địa phương; sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, ...đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của Chính phủ. Khi hết giá trị sử dụng ghi trên thẻ thì tiếp tục mua bảo hiểm y tế tại trường ngay từ tháng tiếp theo đến hết thời hạn chung là ngày 31/12/2017.

Những sinh viên đã mua BHYT tại địa phương, không mua BHYT tại Trường phải photo thẻ BHYT nộp cho Nhà trường.

2. Mức đóng BHYT năm 2017 như sau:

Theo quy định mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở của viên chức nhà nước (1.210.000 đồng) nhân với số tháng tương ứng thời hạn sử dụng của thẻ BHYT, áp dụng cho năm 2017 (12 tháng), cụ thể như sau:

4,5% x 1.210.000 đồng x 12 tháng = 653.400 đồng.

Trong đó:

+ Sinh viên đóng 70% = 457.380 đồng/12 tháng.

Vậy 1 tháng = 457.380 đồng : 12 tháng = 38.115 đồng.

+ Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% = 196.020 đồng.

Do thời gian còn lại là: 10 tháng (từ tháng 3 đến 31/12/2017) nên số tiền sinh viên phải đóng trong 10 tháng của năm 2017 là:

- Sinh viên cao đẳng năm thứ 1, 2 và sinh viên đại học năm thứ 1, 2, 3 mua 10 tháng BHYT trong năm 2017 (4,5% x 1.210.000 đồng x 10 tháng x 70% = 381.150 đồng).

- Sinh viên cao đẳng năm thứ 3 và sinh viên đại học năm thứ 4 (năm cuối) phải mua đủ số tháng đang trong thời gian học tập tại trường (4,5% x 1.210.000 đồng x số tháng đang học tại trường x 70%).

3. Thời gian và địa điểm nộp tiền bảo hiểm y tế (bắt buộc):

Thời gian nộp: Từ ngày 09/02/2017 đến hết ngày 28/02/2017, tại Phòng Y tế, Cơ sở 1 hoặc cơ sở 2 Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh.

Ghi chú: Đối với HS-SV đã có thẻ bảo hiểm y tế bắt buộc thuộc các nhóm đối tượng theo quy định (thân nhân sĩ quan quân đội nhân dân, công an nhân dân, cơ yếu), HS-SV thuộc hộ nghèo, cận nghèo,… thì không phải mua thẻ bảo hiểm y tế tại Trường. Những trường hợp trên phải chứng minh cụ thể bằng cách photocopy thẻ bảo hiểm y tế còn hạn sử dụng của năm 2017 nộp cho lớp trưởng kèm theo danh sách gửi về Tổ Y tế Nhà trường để tổng hợp. Thời gian chậm nhất nộp thẻ BHYT photo năm 2017 vào ngày 28/02/2017.

 

Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh thông báo để các đơn vị và sinh viên thuộc Trường biết và thực hiện./.

 

(Tôn Long Hạ - BBT Website, cập nhật)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154