Chuyên mục: Thông báo ngoài trường    Ngày đăng: 07/09/2015

Thông báo về việc đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn và đăng ký thông tin làm thẻ bảo hiểm y tế đối với sinh viên hệ chính quy năm học 2015 - 2016


Hoàng Hải - BBT Website (cập nhật)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154