Thông báo
Lịch thi kết thúc học phần lớp ĐH.VHH8, học kỳ II năm học 2017 - 2018, hình thức thi tự luận, tại Cơ sở2

Lịch thi kết thúc học phần lớp ĐH.VHH8, học kỳ II năm học 2017 - 2018, hình thức thi tự luận, tại Cơ sở2

Lịch thi kết thúc học phần dành cho sinh viên hoãn thi các lớp ĐH, CĐ hệ chính quy (HKI, 2017-2018)

Lịch thi kết thúc học phần dành cho sinh viên hoãn thi các lớp ĐH, CĐ hệ chính quy (HKI, 2017-2018)

Lịch thi học kỳ I năm học 2017 - 2018 (tại cả hai cơ sở)

Lịch thi học kỳ I năm học 2017 - 2018 (tại cả hai cơ sở)

Lịch thi kết thúc môn của các lớp trong tháng 12/2017, tại cơ sở 1 và cơ cơ sở 2

Lịch thi kết thúc môn của các lớp trong tháng 12/2017, tại cơ sở 1 và cơ cơ sở 2

Lịch thi hết thúc học kỳ I năm học 2017 - 2018 (từ ngày 01/11/2017 đến 30/11/2017)

Lịch thi hết thúc học kỳ I năm học 2017 - 2018 (từ ngày 01/11/2017 đến 30/11/2017)

Lịch thi kết thúc học phần các lớp bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy, Học kỳ I năm học 2017 - 2018

Lịch thi kết thúc học phần các lớp bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy, Học kỳ I năm học 2017 - 2018

Lịch thi tuần sinh hoạt công dân sinh viên, năm học 2017 - 2018 (Các lớp đại học năm thứ nhất hệ chính quy) - Tại cơ sở 1 và 2

Lịch thi tuần sinh hoạt công dân sinh viên, năm học 2017 - 2018 (Các lớp đại học năm thứ nhất hệ chính quy) - Tại cơ sở 1 và 2

Danh sách sinh viên hoãn thi - Các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy, Học kỳ II (2016 - 2017)

Danh sách sinh viên hoãn thi - Các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy, Học kỳ II (2016 - 2017)

Lịch thi các lớp Đại học, Cao đẳng học hè, hoãn thi học kỳ II (2016-2017)

Lịch thi các lớp Đại học, Cao đẳng học hè, hoãn thi học kỳ II (2016-2017)

Lịch thi các lớp ĐH và CĐ hệ chính quy dành, cho sinh viên xét tốt nghiệp

Lịch thi các lớp ĐH và CĐ hệ chính quy, dành cho sinh viên xét tốt nghiệp

Lịch thi Tiếng Anh tăng cường các lớp ĐH, CĐ năm thứ nhất - Học kỳ II, năm học 2016 - 2017

Lịch thi Tiếng Anh tăng cường các lớp ĐH, CĐ năm thứ nhất - Học kỳ II, năm học 2016 - 2017

Lịch thi Bổ sung các lớp ĐH, CĐ hệ chính quy Khoa QLVH (HKII, năm học 2016-2017) - Hình thức thi: Vấn đáp, thực hành

Lịch thi Bổ sung các lớp ĐH, CĐ hệ chính quy Khoa QLVH (HKII, năm học 2016-2017) - Hình thức thi: Vấn đáp, thực hành

Lịch thi các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy - Học kỳ II, năm học 2016-2017 (gồm tất cả các hình thức thi và tại hai cơ sở 1 và 2)

Lịch thi các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy - Học kỳ II, năm học 2016-2017 (gồm tất cả các hình thức thi và tại hai cơ sở 1 và 2)

Kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018 của Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018 của Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Kế hoạch tổ chức đăng ký học tập (Học kỳ I, năm học 2017 - 2018)

Kế hoạch tổ chức đăng ký học tập (Học kỳ I, năm học 2017 - 2018)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154