Chuyên mục: Thông báo ngoài trường    Ngày đăng: 25/08/2015

Thông báo chiêu sinh Khóa “Bồi dưỡng kiến thức Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích”


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

       Số: 133 /TB-ĐHVH HCM         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 2015

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Khóa “Bồi dưỡng kiến thức Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích”

Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh mở khóa “Bồi dưỡng kiến thức Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích” khóa 4 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA LỚP HỌC.

1.1. Các kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng có ít nhất 3 năm hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn di tích, hiện đang thực hiện một trong các nhiệm vụ:

- Tư vấn lập dự án tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích.

- Thi công tu bổ di tích.

- Giám sát thi công tu bổ di tích.

- Quản lý dự án bảo tồn, tu bổ di tích.

1.2. Các đối tượng khác đã tốt nghiệp bậc trung học phổ thông trở lên có nhu cầu học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌC.

2.1. Thời gian.

- Khóa học tổ chức trong 02 tuần  (lý thuyết, khảo sát thực tế, làm bài thi). Dự kiến khai giảng giữa tháng 9 năm 2015.

- Hạn cuối đăng ký tham gia lớp học: thứ ba, ngày 10/9/2015.

2.2. Địa điểm học.

Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh (số 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, Tp. HCM).

3. CHƯƠNG TRÌNH HỌC.

Theo chương trình khung  đào tạo “Bồi dưỡng kiến thức Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt với các nội dung chính sau:

- Chuyên đề 1: Tổng quan về Di tích lịch sử - văn hóa Việt Nam

- Chuyên đề 2: Yếu tố văn hóa trong di tích Việt Nam

- Chuyên đề 3: Kỹ thuật và công nghệ bảo tồn, tu bổ di tích kiến trúc gỗ

- Chuyên đề 4: Giới thiệu các văn bản pháp luật của Việt Nam liên quan đến hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

- Chuyên đề 5: Các nguyên tắc bảo tồn di tích

- Chuyên đề 6: Đặc điểm các di tích ở Nam bộ

- Chuyên đề 7: Xây dựng và thực thi quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

- Chuyên đề 8: Kỹ thuật và công nghệ bảo tồn, tu bổ di tích kiến trúc gạch đá

- Chuyên đề 9: Giới thiệu Hiến chương quốc tế về bảo tồn di tích và di chỉ

- Khảo sát thực tế.

- Viết bài thu hoạch cuối khóa.

4. GIẢNG VIÊN.

Các chuyên gia, giảng viên trong lĩnh vực bảo tồn, tu bổ di tích.

5. CHỨNG CHỈ.

Học viên hoàn thành khóa học và đạt yêu cầu của khóa học được Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh cấp chứng chỉ. Chứng chỉ của khóa học này là cơ sở để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực bảo tồn tu bổ di tích theo Quy định của Luật Di sản Văn hóa (sửa đổi) và Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 18/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bồ, phục hồi di tích.

6. HỌC PHÍ.

- Học phí khóa học: 4.500.000 đồng/học viên/khóa học do cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi học cấp hoặc học viên đóng góp (bao gồm chi phí: giảng dạy, tài liệu học tập, chứng chỉ). Không bao gồm các loại tài liệu tham khảo khác do giảng viên cung cấp thêm.

- Học viên tự túc chi phí ăn, ở và đi lại.

7. LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA HỌC.

Kính mời các cá nhân, đơn vị có nhu cầu học tập, xin vui lòng liên hệ đăng ký:

- Trực tiếp qua điện thoại: 08. 36021178 - 090.303.3121 (gặp thầy Trần Hoàng Thái) hoặc fax: 08. 35106502.

- Qua thư: Ghi đầy đủ thông tin theo mẫu Phiếu đăng ký đính kèm và gửi đến địa chỉ: Ban Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh,  số 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, Tp. HCM.

- Qua email: daotaonganhan.vhs@moet.edu.vn./.

                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                                                   (đã ký)

- Như trên;                                                                                                      PGS.TS. Đỗ Ngọc Anh

- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);                                                                

- Các Khoa, Phòng, TT (để phối hợp thực hiện);

- Website: http://www.hcmuc.edu.vn.

- Lưu VT, Ban ĐTBDNHTh./.                

Phiếu đăng ký

  Hoàng Hải - BBT Website (cập nhật)                              

                                 

 

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154