Chuyên mục: Tuyển sinh    Ngày đăng: 15/09/2015

Thông báo chỉ tiêu và mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung bậc Cao đẳng kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số: 135/TB-DHVHHCM                                  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2015.

THÔNG BÁO CHỈ TIÊU  VÀ MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG BẬC CAO ĐẲNG

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

STT

Tên Ngành

ngành

Chỉ

tiêu

Khối

Xét tuyển

Điểm

xét tuyển

1

Khoa học thư viện

C320202

40

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

12.0 điểm

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

2

Kinh doanh xuất bản phẩm

C320402

50

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

12.0 điểm

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

3

Quản lý Văn hoá

C220342

60

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

12.0 điểm

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Tổng cộng

150

 

 

 

 * Ghi chú:

- Các thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 của các trường khác thì không nộp phiếu xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

- Thời hạn nhận hồ sơ nguyện vọng bổ sung bậc cao đẳng tính theo dấu bưu điện từ ngày 26/8/2015 đến hết ngày 07/9/2015 (Không nhận hồ sơ ngày Quốc khánh 02/9/2015).

- Lệ phí xét tuyển 30.000đ/hồ sơ.

- Trường chỉ nhận bản chính hồ sơ nguyện vọng xét tuyển.

* Nơi nhận hồ sơ: 

- Phòng Đào tạo, Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: Số 51 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 08.38992901

- Email: tuyensinhvhs@gmail.com

                                                                                                                  

                                                                               CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                                                                                                            (Đã ký)

                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

                                                                                              PGS.TS. Đỗ Ngọc Anh

Hoàng Hải - BBT Website (cập nhật)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154