Chuyên mục: Tin tức    Ngày đăng: 13/10/2016

Quyết định công nhận trúng tuyển và Danh sách thí sinh trúng tuyển Cao học ngành Quản lý Văn hóa khóa 6, đợt 1, năm 2016


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐH VĂN HÓA TPHCM

 

Số: 823/QĐ-ĐHVH HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận thí sinh trúng tuyển

Cao học ngành Quản lý văn hóa khóa 6 đợt 1 – năm 2016

                                   

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 931/QĐ-BVHTTDL ngày 31/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM;

Căn cứ Quyết định số 3759/QĐ-BVHTTDL ngày 03/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1879/QĐ-BGDĐT ngày 29/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa;

Căn cứ Thông báo số 68/TB-BGDĐT ngày 24/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh Sau đại học năm 2016 cho Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy chế Tuyển sinh Sau Đại học (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT, Hà Nội ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh ngày 03 tháng 10 năm 2016 về việc xác định điểm trúng tuyển Cao học đợt 1 năm 2016 của trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh ngành: Quản lý văn hóa và Văn hóa học;

Xét đề nghị của Trưởng Khoa Sau đại học và Ủy viên thường trực Hội đồng tuyển sinh nhà Trường,

QUYẾT ĐỊNH:

         Điều 1. Công nhận 35 thí sinh trúng tuyển bậc Cao học chuyên ngành Quản lý văn hóa Khóa 6 đợt 1 năm 2016 (có danh sách kèm theo).

         Điều 2. Các Khoa, Phòng, Trung tâm của Trường và các thí sinh có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

-  Vụ GDĐH, Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

-  Vụ Đào tạo, Bộ VHTTDL (để báo cáo);

-  Như Điều 2;

-  Lưu VT, SĐH, KT&ĐBCLGD

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(đã ký)

 

Phó Hiệu trưởng Phụ trách trường

Nguyễn Thế Dũng

 

* Mời học viên xem chi tiết Quyết định trúng tuyểnDanh sách thí sinh trúng tuyển.

 

(Tôn Long Hạ - BBT Website, cập nhật)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154