Chuyên mục: Thông báo đối với sinh viên    Ngày đăng: 07/08/2015

Quyết định công nhận tốt nghiệp bậc Đại học hệ Chính quy khóa học 2011-2015


     BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ TP.HCM                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Số :        /QĐ-ĐHVHHCM                                                                   

                                                                                Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2015

               QUYẾT ĐỊNH

Công nhận tốt nghiệp bậc Đại học hệ Chính quy khóa học 2011-2015

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 931/QĐ-BVHTTDL ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa , Thể thao và Du lịch Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Văn hoá Tp.Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 3759/QĐ-BVHTTDL ngày 03/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa , Thể thao và Du lịch Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ của Bộ Văn hóa , Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 446/QĐ-ĐHVHHCM ngày 11/08/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh);

 Xét đề nghị của Phó Trưởng phòng điều hành Phòng Đào tạo,

 QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Công nhận 192 sinh viên tốt nghiệp bậc Đại học hệ chính quy khóa học 2011-2015, gồm các ngành đào tạo sau đây:

- Khoa học Thư viện: 19 sinh viên

-  Bảo tàng học: 02 sinh viên

- Việt Nam học: 105 sinh viên

- Kinh doanh xuất bản phẩm: 19 sinh viên

- Quản lý văn hóa: 37 sinh viên

- Văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam: 02 sinh viên

- Văn hóa học: 08 sinh viên

(Có danh sách sinh viên tốt nghiệp từng ngành đào tạo kèm theo).

Điều 2. Trưởng các Khoa, Phòng, Trung tâm và các sinh viên có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                     (Đã ký)

                                                                                                          PGS.TS. Đỗ Ngọc Anh

 Hoàng Hải - BBT Website (cập nhật)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154