Chuyên mục: Phòng Tổ chức Cán bộ    Ngày đăng: 11/04/2016

Phòng Tổ chức Cán bộ


 

1. Giới thiệu

 

Phòng Tổ chức cán bộ là phòng chức năng được thành lập từ những năm 1976.

 

Chức năng

 

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng bộ máy tổ chức, giúp Hiệu trưởng quản lý đội ngũ cán bộ viên chức.
- Tổ chức thực hiện các chế độ, quy định của Bộ Nội vụ về quản lý hồ sơ cán bộ viên chức, quản lý hồ sơ nội vụ của trường, bảo vệ tốt mang tính bảo mật về công tác chính trị nội bộ, bảo đảm an toàn các tổ chức và mọi hoạt động trong trường.
- Theo dõi đánh giá về chính trị, tư tưởng, tổ chức công tác giáo dục chính trị, nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa đối với cán bộ, viên chức.

 

Nhiệm vụ

 

1. Công tác nhân sự

 

- Quy mô, chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên.
- Tham mưu xây dựng cơ cấu, tổ chức nhân sự các Phòng, Khoa, Trung tâm. Quản lý biên chế cán bộ trong nhà trường, xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch cán bộ, đào tạo lại đối với giảng viên.
- Tổ chức xét tuyển dụng và bố trí cán bộ, thi tuyển công chức, viên chức theo chỉ tiêu Bộ giao. Làm thủ tục thu nhận, thuyên chuyển, cho thôi việc, hưu trí.

 

2. Giải quyết chế độ chính sách

 

- Thực hiện các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ viên chức: Lập hồ sơ định mức lương, nâng bậc lương theo định kỳ hoặc trước niên hạn, định mức trợ cấp về bảo hiểm xã hội, phụ cấp hưu trí, nghỉ việc cho cán bộ viên chức.
- Giải quyết các chế độ chính sách, thủ tục cho cán bộ đi công tác, nghỉ phép trong và ngoài nước theo đúng quy định.

 

3. Xây dựng đoàn kết nội bộ

 

- Là thành viên thường trực của ban Bảo vệ chính trị nội bộ, tuyên truyền, vận động cán bộ viên chức sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.
- Tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, theo dõi công tác pháp chế, thanh tra trong nội bộ cơ quan.

 

4. Thực hiện công tác thi đua – khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ viên chức

 

- Theo dõi thi đua, khen thưởng theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất, Lập hồ sơ xử lý kỷ luật đối với cán bộ viên chức khi vi phạm pháp luật hoặc quy định của cơ quan.
- Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên theo dõi và phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ viên chức.
2. Nhân sự hiện nay

 

 

 

Số TT

Họ và tên

Chức danh

1

Ông Nguyễn Nhật Quyết

Phó Trưởng phòng

2

Bà NguyễnThị Thúy

Chuyên viên

 

 

 

 

 

 

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154