Phòng Tổ chức Cán bộ
Điều động Tiến sĩ Trần Quốc Hoàn về công tác tại Phòng Tổ chức cán bộ

Điều động Tiến sĩ Trần Quốc Hoàn về công tác tại Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ

1. Giới thiệu Phòng Tổ chức cán bộ là phòng chức năng được thành lập từ những năm 1976. Chức năng - Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng bộ máy tổ chức, giúp Hiệu trưởng quản lý đội ngũ cán

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154