Chuyên mục: Phòng tài vụ    Ngày đăng: 02/06/2014

Phòng Tài vụ


1. Giới thiệu

Phòng Tài vụ Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ ChíMinh được thành lập từ Tổ Tài vụ Trường Cao đẳng Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh theoQuyết định số 28/2005/QĐ-BVHTT ngày 11/08/2005 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thôngtin, V/v: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TrườngĐại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh và Quyết định số 2847/QĐ-BVHTTDL ngày25/06/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do thay đổi tên Bộ từBộ Văn hóa – Thông tin sang Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong côngtác quản lý tài chính, tài sản đúng quy định của Nhà Nước như lập dự toán thu,chi ngân sách Nhà Nước; các khoản thu, chi phí, lệ phí và các khoản thu kháctheo quy định của Pháp luật; kinh phí đầu tư xây dựng; lập Báo cáo tài chínhtheo quy định.

Nhiệm vụ

 Hàng nămlập dự tốn chu, chi Ngân sách; thu, chi phí, lệ phí; các khoản thu, chi kháctheo quy định của Pháp luật, trình Hiệu trưởng phê duyệt trước khi gửi Bộ Chủquản làm cơ sở cấp dự toán cho Trường.

Đề xuất với Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu về kếhoạch chi tiêu các nguồn kinh phí như: Kinh phí thường xuyên ( Kinh phí tựchủ), Kinh phí không thường xuyên ( Kinh phí không tự chủ: dùng để mua sắm, sửachữa, các dự án về đào tạo), các nguồn thu tại trường, kinh phí đầu tư xây dựng…

- Quản lý tổng hợp kế hoạch tiền lương, các khoảnphải thu, phải nộp theo lương, các khoản phải trả cho CBGV, phải trả cho sinhviên học sinh theo quy định.

- Quản lý các khoản thu, chi ngân sách Nhà Nước.

- Quản lý các khoản thu, chi từ nguồn thu.

- Quản lý thu chi vốn Đầu tư xây dựng.

- Giám sát việc thu, chi theo đúng quy định củaNhà Nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của trường, giám sát thu, chi các quỹ củaTrường hiệu quả, tiết kiệm, công khai, dân chủ, đúng quy định.

- Đề xuất với Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu nhữngvấn đề liên quan đến việc sử dụng kinh phí của trường tiết kiệm, hiệu quả, dânchủ, công khai, đúng quy định, chống tham ô, lãng phí.

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo TSCĐ đúng thờigian, đúng quy định hiện hành.

- Quản lý, lưu trữ các loại hồ sơ, chứng từ sổsách kế toán, tài sản công đúng theo quy định hiện hành.

Ba mươi lăm năm qua, cùng với quá trình hìnhthành, xây dựng và phát triển của Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh. PhòngTài vụ cũng từng bước phát triển theo yêu cầu phục vụ sự phát triển của Trường.Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, chính xác của Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu,Phòng tài vụ đã cố gắng đảm bảo bảo kịp thời các khoản thu chi phục vụ giảngdạy, học tập, thu nhập cá nhân và các khoản chi khác đúng quy định.

2. Nhân sự hiện nay

alt 

Số TT

Họ và tên

Chức danh

1

Ông NguyễnĐình Quý

Kế toán trưởng

2

Bà NguyễnThanh Thủy

Kế toán viên

3

Bà Hà ThịThu Hồng

Chuyên viên

4

Bà Trần ThịÁnh Ngọc

Kế toán viên

5

Bà Lê ThịThúy

Nhân viên Hợp đồng

Tin liên quan

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154