Phòng Hành chính Quản trị
Phòng Hành chính - Quản trị

1. Chức năng Phòng Hành chính - Quản trị có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng điều hành, quản lý các lĩnh vực: Hành chính, tổng hợp, xử lý thông tin, lễ tân, đối ngoại (trong nước); uản lý cơ

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154