Sứ mệnh - Tầm nhìn

* Sứ mệnh:

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, truyền thông và du lịch đạt chuẩn, tiên tiến, phù hợp nhu cầu xã hội.

* Tầm nhìn:

Trở thành trường đại học có uy tín so với các trường trong nước và khu vực, phấn đấu đạt chuẩn chất lượng cao trên mọi lĩnh vực hoạt động.

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154