Mục tiêu phát triển

1. Mục tiêu chung: 
- Xây dựng Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh thành một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật, truyền thông và du lịch trình độ Đại học và trên Đại học, có chuẩn mực, chất lượng cao.

- Xây dựng Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh thành một trung tâm nghiên cứu khoa học về Văn hóa, Nghệ thuật, Truyền thông và Du lịch của khu vực phía Nam và của cả nước, có khả năng góp phần vào việc giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc khai thác các giá trị văn hóa nhất là ở khu vực phía Nam, phục vụ công cuộc phát triển sự nghiệp văn hóa và phục vụ văn hóa cho cộng đồng.

- Xây dựng Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh thành một môi trường mở đa ngành, đa cấp, đa phương thức đào tạo. Một môi trường sư phạm thân thiện với người học và với cộng đồng. Một môi trường có quan hệ quốc tế rộng rãi.

- Xây dựng Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh thành một cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học có hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ, chuyên dụng và hiện đại, tạo ra một môi trường tốt nhất cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

- Xây dựng Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh thành một cơ sở đào tạo vừa có tính trung tâm vừa có tính động lực cho các cơ sở đào tạo văn hóa khu vực phía Nam. Trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học tầm cỡ khu vực Đông Nam Á và Châu Á. 

2. Mục tiêu cụ thể
* Mục tiêu đào tạo:
Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh lấy chất lượng đào tạo làm mục tiêu hàng đầu. Làm cho người học vừa có kiến thức vững chắc, vừa có kỹ năng chuyên môn cao, có cá tính và bản lĩnh, có khát vọng cống hiến, biết kết hợp hài hòa sự lập nghiệp bản thân với lợi ích cộng đồng dân tộc. Việc tăng qui mô đào tạo luôn dựa trên cơ sở đảm bảo chất lượng và yêu cầu của xã hội. Để đạt được mục tiêu trên, Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh phấn đấu:

- Đổi mới chương trình đào tạo theo xu hướng tiên tiến hiện đại với một lộ trình hợp lý, chắc chắn và hiệu quả.

- Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học, chú trọng phát triển khả năng tự học, độc lập trong tư duy và nghiên cứu khoa học.

- Tăng cường chất lượng đầu vào, chất lượng quá trình dạy và học, áp dụng các phương thức kiểm định đánh giá chất lượng hiện đại, đảm bảo thực chất.

- Triệt để ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào quá trình dạy và học.

- Mở thêm một số ngành đào tạo mới theo nhu cầu của xã hội nhất là các ngành thuộc lĩnh vực Truyền thông.

- Hỗ trợ các trường Văn hóa Nghệ thuật địa phương khu vực phía Nam trong công tác đào tạo nhất là việc xây dựng đội ngũ giảng viên chuyên ngành.

* Mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học.
Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh coi trọng việc gắn liền lý luận và thực tiễn, sẽ là một trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học trọng điểm của khu vực phía Nam, trở thành một môi trường qui tụ và phát huy trí tuệ của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia và nghệ nhân giải quyết các vấn đề về lý luận và thực tiễn, phát hiện, khai thác và ứng dụng các giá trị văn hóa, đáp ứng nhu cầu phát triển của khu vực phía Nam, cả nước và khu vực. Cụ thể là:

- Thành lập các trung tâm, các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, truyền thông và du lịch. Công tác nghiên cứu và ứng dụng ưu tiên cho các yêu cầu mang tính đặc thù vùng miền và các dân tộc thiểu số khu vực phía Nam.

- Hình thành một đội ngũ các nhà nghiên cứu và ứng dụng bao gồm các nhà khoa học, các chuyên gia và các nghệ nhân đang sinh sống tại khu vực phía Nam nhất là trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh.

- Nội dung hoạt động bao gồm: nghiên cứu lý thuyết, xây dựng đề án, dự án, tư vấn, phản biện, giám định, chuyển giao, ứng dụng và triển khai công nghệ theo yêu cầu của xã hội. 
* Mục tiêu hợp tác quốc tế: 
Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh lấy việc đào tạo và nghiên cứu khoa học đạt chuẩn quốc tế làm mục tiêu phấn đấu, đồng thời tích cực quãng bá “Thương hiệu” nhà trường trước hết trong khu vực Đông Nam Á, Châu Á và sau đó trên phạm vi toàn thế giới. Để đạt được mục tiêu này, Nhà trường hướng đến các mục tiêu cụ thể như sau:

- Mở rộng quan hệ hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu có liên quan trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học văn hóa, nghệ thuật, truyền thông, du lịch thông qua việc trao đổi giảng viên, các nhà nghiên cứu, chia xẻ kinh nghiệm, công nghệ,…

- Tích cực tranh thủ nguồn đầu tư quốc tế về nguồn tài chính, công nghệ, kinh nghiệm quản lý đào tạo, giáo trình, tài liệu tham khảo,…

- Thu hút sinh viên nước ngoài đến học tại Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh; gửi giảng viên, sinh viên đến học tập, tu nghiệp tại các trường nước ngoài.

- Thường xuyên tổ chức và tham dự các cuộc hội thảo quốc tế về các lĩnh vực có liên quan. 

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154