Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ, Đại học và Cao đẳng - Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh

CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 531 ngày 11 tháng 08 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh)

 

* Xem chi tiết Quyết định ban hành và nội dung Chuẩn đầu ra các ngành đạo tạo trình độ Thạc sĩ TẠI ĐÂY

I. NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA
• Mục tiêu: Đào tạo thạc sỹ ngành Quản lý văn hóa nhằm cung cấp nguồn nhân lực quản lý, những chuyên viên tư vấn, tham mưu, nghiên cứu về văn hóa - nghệ thuật cho đất nước, đặc biệt là cho các tỉnh thành phía Nam; có khả năng tổ chức, quản lý các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, truyền thông, quảng cáo; phát hiện, bồi dưỡng những cá nhân xuất sắc trong học tập, bổ sung vào đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường và các trường văn hóa - nghệ thuật ở địa phương.
• Yêu cầu về kiến thức
- Nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về văn hóa - nghệ thuật;
- Có tư duy khoa học và năng lực hoạt động của một nhà quản lý, xây dựng đề án chiến lược về văn hóa trong xu thế giao lưu và hội nhập quốc tế;
- Có năng lực nghiên cứu, tổ chức, quản lý và khả năng làm việc độc lập sáng tạo;
- Nắm vững các lý thuyết về văn hóa - nghệ thuật; phương pháp nghiên cứu và ứng dụng vào công tác quản lý chuyên ngành;
- Nắm vững các vấn đề quản lý các thiết chế văn hóa, quản lý di sản văn hóa, quản lý các tổ chức văn hóa - nghệ thuật trên những điều kiện thực tế của vùng, miền.

• Yêu cầu về kỹ năng
- Có kỹ năng quản lý và tổ chức và quản lý các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật;
- Có năng lực phát hiện, phân tích và giải quyết các vấn đề về văn hóa, nghệ thuật.
- Có khả năng tư vấn về tổ chức và quản lý hoạt động văn hóa - nghệ thuật cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;
- Tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học, các dự án nghiên cứu về quản lý của địa phương, đơn vị công tác.

- Sau khi tốt nghiệp, trình độ ngoại ngữ tiếng Anh của học viên đạt trình độ B1 hoặc bậc 3/6 của Khung Châu Âu.
• Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
Sau khi hoàn thành chương trình cao học, học viên đạt được học vị thạc sỹ có kiến thức chuyên môn, kỹ năng quản lý, thích ứng với bối cảnh kinh tế-xã hội của địa phương và bối cảnh giao lưu và hội nhập văn hóa. Cụ thể:
- Làm việc trong hệ thống ngành văn hóa, nghệ thuật, truyền thông, quảng cáo, du lịch với các cương vị khác nhau.
- Có thể giảng dạy về quản lý văn hóa, nghệ thuật tại các trường đại học, cao đẳng, các trường nghiệp vụ về văn hóa - thông tin, chính trị - hành chính, và của các tổ chức xã hội.
- Tư vấn về tổ chức và quản lý hoạt động văn hóa - nghệ thuật - thông tin cho các đơn vị nhà nước và những tổ chức kinh tế - xã hội.
- Có thể tiếp tục học tập để nhận học vị tiến sĩ quản lý văn hóa; Có thể học liên thông tiến sĩ các ngành gần.

II. NGÀNH VĂN HÓA HỌC
• Mục tiêu: Đào tạo thạc sỹ Văn hóa học có kiến thức và tư duy lý luận về văn hóa học và văn hóa Việt Nam; có hệ thống lý thuyết, phương pháp và kỹ năng nghiên cứu văn hóa; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; ứng dụng được kiến thức, kỹ năng được đào tạo vào việc nghiên cứu, giảng dạy về văn hóa - nghệ thuật; có khả năng phát hiện, phân tích và giải quyết các vấn đề về văn hóa học và văn hóa Việt Nam trong hoạt động thực tiễn.
• Yêu cầu về kiến thức
- Kiến thức tổng quát: học viên có kiến thức chuyên sâu về văn hóa Việt Nam, bao gồm: văn hoá tộc người, lịch sử văn hoá, địa văn hoá; văn hoá khu vực, văn hoá Việt Nam, văn hoá vùng và các lĩnh vực văn hoá học ứng dụng;
- Kiến thức lý luận: học viên nắm vững lý thuyết và phương pháp nghiên cứu văn hóa và các phương pháp tiếp cận liên ngành khoa học xã hội và nhân văn;
- Kiến thức bổ trợ: học viên sử dụng thành thạo tiếng Anh trong nghiên cứu và hoạt động chuyên môn.
• Yêu cầu về kỹ năng
- Học viên có kỹ năng phát hiện và thực hành thích ứng với bối cảnh kinh tế-xã hội của địa phương và bối cảnh giao lưu, hội nhập văn hóa của đất nước. Cụ thể:
+ Nghiên cứu các vấn đề thuộc ngành khoa học xã hội nhân văn;
+ Có thể giảng dạy văn hóa học, văn hóa dân gian tại các trường đại học, cao đẳng, các trường nghiệp vụ về văn hóa - thông tin, chính trị - hành chính, và của các tổ chức xã hội;
+ Có khả năng tham gia xây dựng kế hoạch chiến lược, chương trình hành động và những dự án về văn hóa- xã hội;
+ Các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổ chức quản lý và kỹ năng giao tiếp xã hội.
+ Sau khi tốt nghiệp, trình độ ngoại ngữ tiếng Anh của học viên đạt trình độ B1 hoặc bậc 3/6 của Khung Châu Âu.
• Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
- Làm việc trong ngành văn hóa - nghệ thuật, truyền thông, du lịch, chính trị - xã hội và những đơn vị ngoài nhà nước với các cương vị khác nhau;
- Quản lý nghiệp vụ tại các tổ chức, cơ quan thuộc ngành văn hóa - du lịch và hoạt động hữu hiệu trong những ngành nghề đòi hỏi các tri thức về văn hóa học (truyền thông, ngoại giao, hướng dẫn du lịch...)
- Giảng dạy bộ môn văn hóa học, văn hóa dân gian ở các trường đại học, cao đẳng trung cấp chuyên ngành hoặc các trường thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn;
- Chuyên gia tư vấn, tham mưu về tổ chức hoạt động văn hóa - nghệ thuật - thông tin cho các đơn vị nhà nước và những tổ chức kinh tế - xã hội.
- Có thể tiếp tục học tập để nhận học vị tiến sĩ văn hóa học; Có thể học liên thông tiến sĩ các ngành gần.

 

CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HỒ CHI MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 532 ngày 11 tháng 08 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh)

 * Xem chi tiết Quyết định ban hành và nội dung Chuẩn đầu ra các ngành đạo tạo trình độ Đại học TẠI ĐÂY

 

I. NGÀNH BẢO TÀNG HỌC
• Mục tiêu: Đào tạo cử nhân Đại học Bảo tàng học có kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ về bảo tồn – bảo tàng; về bảo quản phòng ngừa cho hiện vật tại các bảo tàng và di vật tại các di tích lịch sử - văn hóa, phục vụ cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.
• Yêu cầu về kiến thức
- Có kiến thức về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về di sản văn hóa.
- Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
- Có hiểu biết về văn tự Hán Nôm.
- Nắm vững cơ sở lý luận về bảo tàng và phát huy giá trị di sản văn hóa và những kiến thức chuyên sâu theo yêu cầu của các chương trình đào tạo chuyên ngành: Bảo tồn – Bảo tàng và chuyên ngành Bảo quản hiện vật bảo tàng.
• Yêu cầu về kỹ năng
* Kỹ năng cứng
- Có khả năng thực hiện các hoạt động nghiệp vụ bảo tàng; bảo tồn và phát huy giá trị di tích.
- Có khả tổ chức, điều hành và quản lý các bảo tàng, di tích lịch sử - văn hóa.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, quảng bá văn hóa Việt Nam nhằm thức đẩy phát triển du lịch.
- Lập và điều hành các dự án liên quan đến bảo tàng, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.
- Có khả năng thực hiện công tác bảo quản hiện vật bảo tàng
* Kỹ năng mềm
- Kỹ năng giao tiếp xã hội và làm việc theo nhóm; khả năng tự học và làm việc độc lập.
- Có khả năng đọc, hiểu và viết các văn tự Hán Nôm cơ bản ở các di tích lịch sử - văn hóa.
- Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng (chứng chỉ A) và phần mềm ứng dụng trong chuyên ngành;
- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh (≥ 450 TOEIC) và đọc hiểu tài liệu chuyên ngành.
• Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
- Làm việc tại các bảo tàng, nhà truyền thống, khu di tích lịch sử - văn hóa, các Ban quản lý di tích… với vai trò là người quản lý, điều hành, và thực hiện công tác chuyên môn.
- Làm nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu về bảo tồn, bảo tàng
II. NGÀNH VIỆT NAM HỌC (CHUYÊN NGÀNH HƯỚNG DẪN DU LỊCH)
• Mục tiêu: Đào tạo cử nhân khoa học ngành Việt Nam học, chuyên ngành Hướng dẫn du lịch, có kiến thức và kỹ năng tổ chức, hướng dẫn các chương trình du lịch và tham gia vào các hoạt động quản lý lữ hành tại các doanh nghiệp du lịch.
• Yêu cầu về kiến thức
- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
- Am hiểu về các đặc điểm dân tộc, văn hoá, lịch sử, địa lý, kinh tế xã hội, pháp luật của Việt Nam và thế giới.
- Có kiến thức nền tảng của ngành du lịch, nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và khả năng học tập, nghiên cứu ở trình độ cao hơn.
- Nắm vững những kiến thức chuyên sâu theo yêu cầu các chương trình đào tạo.
• Yêu cầu về kỹ năng
* Kỹ năng cứng
- Có khả năng tổ chức, hướng dẫn, thiết kế, điều hành các chương trình du lịch nội địa và quốc tế, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
- Thực hiện tốt việc tiếp thị, kinh doanh và quản lý doanh nghiệp lữ hành và tổ chức các chương trình dã ngoại, sinh hoạt tập thể, sinh hoạt đội nhóm
- Có khả năng tập huấn, đào tạo, nghiên cứu về hướng dẫn, thiết kế và điều hành chương trình du lịch.
* Kỹ năng mềm
- Có kỹ năng giao tiếp và phối hợp tốt với đồng nghiệp, khách du lịch và các đối tượng có liên quan khi thực hiện hoạt động du lịch
- Tin học: trình độ A
- Tiếng Anh: TOEIC ≥ 500.
• Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
Sinh viên sau khi ra trường có thể làm việc tại các đơn vị sau:
- Các doanh nghiệp du lịch;
- Các cơ sở đào tạo về du lịch;
- Các cơ quan nghiên cứu, quy hoạch phát triển du lịch
- Các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch;
- Có khả năng tiếp tục nghiên cứu và học tập lên bậc Sau đại học.

III. NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA
• Mục tiêu: Đào tạo cử nhân trình độ đại học ngành Quản lý văn hóa có kiến thức lý luận cơ bản về văn hóa, xã hội và nghệ thuật; có trình độ lý luận và năng lực quản lý, tổ chức, điều hành các hoạt động văn hóa, xã hội và nghệ thuật trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước, đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
• Yêu cầu về kiến thức
- Nắm vững quan điểm của Đảng và Nhà nước về quản lý trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội và nghệ thuật.
- Nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn.
- Nắm vững nghiệp vụ tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa xã hội và văn hóa nghệ thuật theo yêu cầu của từng chuyên ngành Quản lý hoạt động văn hóa xã hội và chuyên ngành Quản lý hoạt động văn hóa nghệ thuật.
• Yêu cầu về kỹ năng
* Kỹ năng cứng
- Có kỹ năng tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.
- Có kỹ năng truyền thông vận động xã hội để xây dựng và phát triển văn hóa cộng đồng.
- Kỹ năng nghiên cứu đề xuất các dự án văn hóa, nghệ thuật.
* Kỹ năng mềm
- Kỹ năng giao tiếp và quan hệ công chúng; Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập; Kỹ năng sinh hoạt cộng đồng; Kỹ năng thuyết trình.
- Tiếng Anh: TOEIC ≥ 450 điểm
- Tin học: trình độ A, sử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng
• Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
- Cán bộ, chuyên viên phụ trách văn hóa – xã hội, trong hệ thống: tổ chức chính quyền, đoàn thể các cấp và các loại hình doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân.
- Cán bộ, chuyên viên tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa nghệ thuật chuyên môn nghiệp vụ trong các thiết chế văn hóa.
- Có khả năng tiếp tục nghiên cứu và học tập lên bậc Sau đại học.

IV. NGÀNH KHOA HỌC THƯ VIỆN
• Mục tiêu: Đào tạo cử nhân khoa học Thư viện, có phẩm chất và thái độ nghề nghiệp đúng đắn, có trình độ lý luận và kỹ năng nghiệp vụ về tổ chức hoạt động thư viện - thông tin.
• Yêu cầu về kiến thức
- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp ngành đào tạo Khoa học Thư viện.
- Nắm vững những kiến thức chuyên sâu cơ bản về các khoa học thuộc lĩnh vực thư viện thông tin như: Thư viện học, Thông tin học, Thư mục học.
- Có hiểu biết sâu về bản chất, đặc điểm, vai trò, tác dụng của thông tin - thư viện. Quy luật hình thành và phát triển, lý thuyết tổ chức, lưu trữ, khai thác, sử dụng vốn tài liệu và nguồn lực thông tin.
- Có kiến thức về tổ chức và hoạt động của các loại hình thư viện, các trung tâm thông tin thư viện công lập và dân lập.
- Có kiến thức về chính sách, đường lối luật pháp nhà nước về lĩnh vực thư viện và lĩnh vực thông tin.
• Yêu cầu về kỹ năng
* Kỹ năng cứng
- Tổ chức và quản lý hoạt động của các loại hình thư viện công lập và dân lập, các trung tâm thông tin - thư viện.
- Kỹ năng khai thác, đánh giá, tổ chức vốn tài liệu và nguồn lực thông tin.
- Kỹ năng xử lý tài liệu – thông tin. Kỹ năng tổ chức bộ máy tra cứu tài liệu thông tin.
- Kỹ năng đánh giá nhu cầu thông tin từ người đọc. Kỹ năng giới thiệu tài liệu và tư vấn cho người đọc.
- Kỹ năng tổ chức dịch vụ và sản phẩm thông tin thư viện. Kỹ năng bảo quản, khai thác sử dụng vốn tài liệu.
* Kỹ năng mềm
- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử. Kỹ năng làm việc theo nhóm.
- Kỹ năng sáng tạo, tư duy độc lập.
- Tiếng Anh: TOEIC ≥ 450 điểm.
- Tin học: trình độ A.
• Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
- Chức danh thư viện viên tại các loại hình thư viện công lập, dân lập.
- Chức danh chuyên viên các trung tâm thông tin tư liệu tại các cơ quan đơn vị Nhà nước, tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc các thành phần kinh tế.
- Chức danh nghiên cứu viên và giảng viên tại các viện nghiên cứu và các trường đào tạo ngành thư viện - thông tin.

V. NGÀNH VĂN HÓA HỌC (bao gồm 2 chuyên ngành)
- Đối với Chuyên ngành Văn hóa Việt Nam
• Mục tiêu: Đào tạo cử nhân khoa học có trình độ lý luận về văn hóa học và văn hóa Việt Nam, nắm vững phương pháp, kỹ năng nghiên cứu văn hóa học, văn hóa Việt Nam và ứng dụng văn hóa học vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội.
• Yêu cầu về kiến thức
- Hiểu biết đầy đủ các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với ngành Văn hóa học.
- Nắm vững kiến thức cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu về văn hoá; các thành tố và các bình diện của văn hoá; văn hoá tộc người, lịch sử văn hoá, địa văn hoá; văn hoá thế giới, văn hoá khu vực, văn hoá Việt Nam; các lĩnh vực văn hoá ứng dụng.
- Kiến thức Hán Nôm chuyên ngành có thể phục vụ hoạt động chuyên môn.
• Yêu cầu về kỹ năng
* Kỹ năng cứng
- Kỹ năng vận dụng kiến thức, phương pháp nghiên cứu văn hoá học vào các hoạt động nghiên cứu và thực tiễn.
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đề xuất giải pháp đối với các vấn đề văn hóa.
- Kỹ năng tổ chức, điều hành, quản lý các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng văn hóa học.
- Kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề trong quá trình làm việc.
* Kỹ năng mềm
- Tin học: trình độ A; sử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng, phần mềm ứng dụng trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn như SPSS, Power Point…
- Ngoại ngữ: TOEIC ≥ 450.
- Kỹ năng giao tiếp xã hội. Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm.
• Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
- Nghiên cứu viên tại các viện hoặc các trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.
- Giảng viên giảng dạy khoa học văn hoá tại các trường đại học, cao đẳng, các trường nghiệp vụ về văn hoá - thông tin, chính trị - hành chính, các trường nghiệp vụ của các tổ chức xã hội (thanh niên, công đoàn, phụ nữ).
- Nghiên cứu viên trong các viện, trunng tâm nghiên cứu ứng dụng văn hóa, khoa học xã hội và nhân văn.
- Chuyên viên làm việc trong các tổ chức, cơ quan thuộc ngành văn hóa - thông tin, du lịch (Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch); Phòng Văn hóa Thông tin, Nhà văn hóa, Công ty du lịch, quảng cáo; các tổ chức chính trị xã hội (thanh niên, công đoàn, phụ nữ…).
- Hoạt động trong các ngành nghề truyền thông, ngoại giao, văn hóa du lịch.
- Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh văn hóa
- Đối với Chuyên ngành Truyền thông và Văn hóa
• Mục tiêu: Đào tạo cử nhân khoa học ngành Văn hóa học chuyên ngành Truyền thông và Văn hóa có phẩm chất và thái độ nghề nghiệp đúng đắn, có kiến thức và kỹ năng nghiên cứu, quản lý, tổ chức hoạt động truyền thông trên nền tảng văn hóa.
• Yêu cầu về kiến thức
- Có kiến thức về các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với ngành Văn hóa học.
- Có kiến thức nền tảng về văn hóa học và văn hóa Việt Nam; về khoa học truyền thông; về mối liên hệ tương tác giữa truyền thông và văn hóa. Nắm vững đường lối, chính sách, pháp luật nhà nước về lĩnh vực văn hóa và truyền thông.
- Nắm vững phương pháp luận khoa học và hệ phương pháp nghiên cứu các lĩnh vực văn hóa, thông tin và truyền thông.
- Nắm vững lý thuyết chuyên sâu trong việc quản lý, tổ chức các hoạt động truyền thông trên nền tảng văn hóa.
• Yêu cầu về kỹ năng
* Kỹ năng cứng
- Kỹ năng nghiên cứu, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch truyền thông có văn hóa và trên nền tảng văn hóa.
- Kỹ năng quản lý nhà nước và quản lý các hoạt động truyền thông.
- Kỹ năng tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch dịch vụ và sản phẩm truyền thông trên nền tảng văn hóa.
- Kỹ năng phân tích, đánh giá, thẩm định các chương trình, hoạt động, sản phẩm truyền thông
* Kỹ năng mềm
- Tin học: trình độ A : trình độ A và có một trong các chứng chỉ về đồ họa (Corel, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator); hoặc dàn trang (Adobe Indesign); hoặc dựng phim (Adobe Premiere, Final cut pro)…
- Ngoại ngữ: TOEIC ≥ 500
- Kỹ năng viết, kỹ năng biên tập. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục
- Kỹ năng thuyết trình, nói trước công chúng. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
- Kỹ năng thích ứng, sáng tạo trong công việc.
• Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
- Chuyên viên phòng/ban chức năng của các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp ngành Văn hóa, Thông tin - Truyền thông và các ngành có liên quan.
- Biên tập viên, phóng viên các đài phát thanh truyền hình, cơ quan thông tấn báo chí và các công ty truyền thông.
- Chuyên viên tác nghiệp như tổ chức sự kiện, PR, quảng cáo, marketing,… của các cơ quan, doanh nghiệp.
- Chuyên viên nghiên cứu ở các trung tâm nghiên cứu, viện nghiên cứu về lĩnh vực văn hóa xã hội.

VI. NGÀNH VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM
• Mục tiêu: Chương trình đào tạo ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam trình độ đại học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam để nghiên cứu, bảo tồn, tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa dân tộc thiểu số.
• Yêu cầu về kiến thức
- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành Văn hóa dân tộc thiểu số được đào tạo, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Nắm vững hệ thống pháp luật và chính sách văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam.
- Nắm vững những kiến thức cơ bản về văn hóa của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, chủ yếu các dân tộc thiểu số ở Duyên hải miền Trung, Trường Sơn - Tây Nguyên và Nam Bộ (xem chi tiết trong quy định Chuẩn đầu ra).
• Yêu cầu về kỹ năng
* Kỹ năng cứng
- Có khả năng nghiên cứu, sưu tầm và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
- Nắm vững các kỹ năng tổ chức các họat động văn hóa ở vùng dân tộc thiểu số.
- Sử dụng tương đối một ngôn ngữ dân tộc thiểu số trong vùng.
- Có khả năng xây dựng kịch bản phim nhân học.
* Kỹ năng mềm
- Tiếng Anh: - Đối với sinh viên cử tuyển: TOEIC ≥ 350 điểm.
- Đối với sinh viên tuyển sinh: TOEIC ≥ 450 điểm hoặc tương đương.
- Tin học: Tin học văn phòng trình độ A.
- Có kỹ năng cơ bản về quay phim, dựng phim, chụp ảnh.
- Có khả năng sáng tạo, tư duy độc lập và làm việc theo nhóm.
• Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam có thể công tác tại:
- Các cơ quan nghiên cứu về dân tộc, nhân học ở trung ương và địa phương như: các trung tâm dân tộc học, viện nghiên cứu khoa học xã hội ở trung ương và địa phương; ban dân tộc, tôn giáo của các tỉnh, thành; sở Văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh, thành phố.
- Các cơ quan nghiên cứu và quản lý văn hóa trên địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như: phòng dân tộc, tôn giáo ở các huyện, phòng văn hóa thông tin các huyện, các nhà văn hóa cộng đồng, các khu du lịch văn hóa nơi có đồng bào dân tộc sinh sống.
- Các cơ quan thông tin, truyền thông ở địa phương có các lĩnh vực hoạt động liên quan đến văn hóa tộc người.
Các chức danh cụ thể có thể đảm nhận:
- Chuyên viên tổ chức các hoạt động văn hóa vùng dân tộc thiểu số.
- Chuyên viên nghiên cứu, sưu tầm các giá trị văn hóa (vật thể và phi vật thể) của các tộc người.
- Chuyên viên tổ chức điều hành hoạt động của các trung tâm văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm dịch vụ du lịch vùng dân tộc thiểu số.
- Chuyên viên triển khai thực hiện các chính sách về dân tộc thiểu số tại các địa phương
- Học tập, nghiên cứu ở các mức cao hơn (cao học, nghiên cứu sinh) để trở thành các chuyên gia về văn hóa tộc người hoặc giảng dạy ngành Văn hóa dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

VII. NGÀNH KINH DOANH XUẤT BẢN PHẨM
• Mục tiêu: Đào tạo cử nhân ngành kinh doanh xuất bản phẩm có trình độ lý luận và kỹ năng tổ chức hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm trong các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xuất bản – phát hành, các cơ quan báo chí và các công ty truyền thông.
• Yêu cầu về kiến thức
- Có hiểu biết về nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo
- Có kiến thức nền tảng về kinh tế, quản trị và pháp luật.
- Nắm vững kiến thức về hoạt động xuất bản Việt Nam và thế giới.
- Có hiểu biết sâu sắc về mục tiêu và nhiệm vụ của hoạt động xuất bản đối với sự phát triển của đất nước.
- Có kiến thức chuyên sâu về việc tổ chức hoạt động xuất bản xuất bản phẩm và tở chức hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.
• Yêu cầu về kỹ năng
* Kỹ năng cứng
- Tổ chức và thực hiện hoạt động nghiên cứu thị trường, thiết kế và triển khai chiến lược marketing và chiến lược kinh doanh.
- Tổ chức khai thác xuất bản phẩm và thực hiện hoạt động tiêu thụ hàng hóa trong nước và quốc tế. Liên kết xuất bản và giao dịch bản quyền trong nước và thế giới.
- Tổ chức và điều hành hoạt động PR, xây dựng thương hiệu và văn hóa kinh doanh cho doanh nghiệp.
- Phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Có năng lực nghiên cứu khoa học chuyên ngành. Có khả năng cập nhật thông tin và kiến thức bằng hình thức và phương pháp hiện đại.
* Kỹ năng mềm
- Tin học: chứng chỉ A.
- Tiếng Anh: TOEIC ≥ 450 điểm.
- Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán, kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
- Nghệ thuật thuyết phục và phục vụ khách hàng và nghệ thuật xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức kinh doanh.
• Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
- Các doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm.
- Các nhà xuất bản, cơ quan báo chí, truyền thông.
- Các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản.
- Các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về xuất bản.

 

CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HỒ CHI MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 533 ngày 11 tháng 08 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh)

 

* Xem chi tiết Quyết định ban hành và nội dung Chuẩn đầu ra các ngành đạo tạo trình độ Cao đẳng TẠI ĐÂY


I. NGÀNH BẢO TÀNG HỌC
• Mục tiêu: Đào tạo cử nhân bậc cao đẳng Bảo tàng học có năng lực thực hiện các hoạt động nghiệp vụ tại các bảo tàng, di tích lịch sử - văn hóa và các thiết chế văn hóa có liên quan đến bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.
• Yêu cầu về kiến thức
- Có kiến thức về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về di sản văn hóa.
- Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
- Có hiểu biết về văn tự Hán Nôm.
- Có kiến thức tổng quát về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa.
• Yêu cầu về kỹ năng
* Kỹ năng cứng
- Có khả năng thực hiện các khâu nghiệp vụ bảo tàng (nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày và tuyên truyền giáo dục).
- Có khả năng thực hiện việc kiểm kê và lập hồ sơ xếp hạng di tích.
- Tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, quảng bá văn hóa Việt Nam nhằm thức đẩy phát triển du lịch.
* Kỹ năng mềm
- Kỹ năng giao tiếp xã hội và làm việc theo nhóm; khả năng tự học và làm việc độc lập;
- Có khả năng đọc, hiểu và viết các văn tự Hán Nôm cơ bản ở các di tích lịch sử - văn hóa.
- Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng (chứng chỉ A) và phần mềm ứng dụng trong chuyên ngành.
- Chứng chỉ Anh văn trình độ A và đọc hiểu tài liệu chuyên ngành
• Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
Làm việc tại các bảo tàng, nhà truyền thống, khu di tích lịch sử - văn hóa, các Ban quản lý di tích… với vai trò là người thực hiện công tác chuyên môn.

II. NGÀNH VIỆT NAM HỌC (CHUYÊN NGÀNH HƯỚNG DẪN DU LỊCH)
• Mục tiêu: Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Việt Nam học, chuyên ngành Hướng dẫn du lịch, có kiến thức và kỹ năng tổ chức, thực hiện các hoạt động hướng dẫn du lịch.
• Yêu cầu về kiến thức
- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo: kiến thức về văn hoá, lịch sử, địa lý, kinh tế xã hội, pháp luật…
- Có kiến thức nền của ngành Việt Nam học, một số kiến thức chung về lĩnh vực du lịch và kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nhằm đáp ứng được yêu cầu của nghề nghiệp và khả năng học lên trình độ cao hơn.
• Yêu cầu về kỹ năng
* Kỹ năng cứng
- Có kỹ năng thiết kế, tổ chức, hướng dẫn các chương trình du lịch; Biết điều phối và phát triển các dịch vụ trong chương trình du lịch phù hợp với thực tế; Nắm rõ và biết hướng dẫn khách thực hiện đúng các quy định của pháp luật, các chính sách của địa phương trong quá trình đi du lịch.
- Có kỹ năng tổ chức các sự kiện trong du lịch và kỹ năng sinh hoạt tập thể.
- Có kỹ năng tổ chức, điều hành bộ phận hướng dẫn và tham gia tập huấn, hướng dẫn tại các doanh nghiệp lữ hành và các tổ chức liên quan.
* Kỹ năng mềm
- Có kỹ năng giao tiếp và phối hợp tốt với các đồng nghiệp, khách du lịch và các đối tượng có liên quan khi thực hiện hoạt động hướng dẫn du lịch.
- Có kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh trình độ A.
- Có kỹ năng Tin học: trình độ A
• Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
Sinh viên sau khi ra trường có thể làm việc tại các đơn vị sau:
- Các doanh nghiệp lữ hành
- Bộ phận lữ hành tại các thiết chế du lịch.

III. NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA
• Mục tiêu: Đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng ngành Quản lý Văn hóa có kiến thức lý thuyết và kỹ năng tổ chức, thực hiện các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại các thiết chế văn hóa, các cơ quan, đơn vị Nhà nước và các tổ chức kinh tế - xã hội khác, đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
• Yêu cầu về kiến thức
- Nắm vững quan điểm của Đảng và Nhà nước về quản lý trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội và nghệ thuật.
- Nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn.
- Nắm vững nghiệp vụ tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa.
• Yêu cầu về kỹ năng
* Kỹ năng cứng
- Có kỹ năng tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.
- Có kỹ năng truyền thông vận động xã hội để xây dựng và phát triển văn hóa cộng đồng.
* Kỹ năng mềm
- Kỹ năng giao tiếp và quan hệ công chúng.
- Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.
- Kỹ năng sinh hoạt cộng đồng.
- Kỹ năng thuyết trình.
- Tiếng Anh: Chứng chỉ Anh văn trình độ A.
- Tin học: trình độ A, sử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng.
• Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
- Cán bộ, chuyên viên phụ trách văn hóa – xã hội, trong hệ thống:
+ Tổ chức chính quyền, đoàn thể các cấp;
+ Các tổ chức doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân.
- Cán bộ, chuyên viên tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa nghệ thuật chuyên môn nghiệp vụ.

IV. NGÀNH KHOA HỌC THƯ VIỆN
• Mục tiêu: Đào tạo cử nhân cao đẳng Khoa học thư viện, có phẩm chất và thái độ nghề nghiệp đúng đắn, có trình độ lý luận và kỹ năng nghiệp vụ về tổ chức hoạt động thư viện – thông tin và các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động thư viện - thông tin.
• Yêu cầu về kiến thức
- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo Khoa học Thư viện.
- Có kiến thức cơ bản, cần thiết về khoa học xã hội và nhân văn để tiếp thu kiến thức chuyên ngành và bổ trợ cho hoạt động thư viện - thông tin khi ra trường…
- Có kiến thức cơ bản về thư viện học, thông tin học, thư mục học, lưu trữ học và pháp luật trong lĩnh vực thư viện - thông tin.
• Yêu cầu về kỹ năng
* Kỹ năng cứng
- Kỹ năng xây dựng, tổ chức, bảo quản, phát triển vốn tài liệu và nguồn lực thông tin.
- Kỹ năng xử 1ý tài liệu thông tin.
- Kỹ năng xây dựng bộ máy tra cứu tài liệu thông tin.
- Kỹ năng phát hiện nhu cầu và tư vấn người dùng tin.
- Có khả năng tổ chức và cung ứng dịch vụ thư viện thông tin.
* Kỹ năng mềm
- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử
- Kỹ năng làm việc theo nhóm
- Tiếng Anh: Chứng chỉ Anh văn trình độ A.
- Tin học: trình độ A.
• Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
- Chức danh thư viện viên xử lý, tổ chức bảo quản vốn tài liệu và nguồn lực thông tin tại các loại hình thư viện công lập, dân lập.
- Chức danh chuyên viên khai thác và cung ứng tài liệu tại các trung tâm thông tin – thư viện.

V. NGÀNH KINH DOANH XUẤT BẢN PHẨM
• Mục tiêu: Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành kinh doanh xuất bản phẩm có trình độ lý luận và kỹ năng tổ chức, thực hiện nghiệp vụ kinh doanh xuất bản phẩm tại các doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm, các nhà xuất bản các cơ quan báo chí và các công ty truyền thông.
• Yêu cầu về kiến thức
- Có kiến thức nền tảng về chủ nghĩa Mác –Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam,
- Nắm được kiến thức về hoạt động xuất bản Việt Nam và thế giới.
- Nắm được kiến thức nền tảng về kinh tế, quản trị và pháp luật.
• Yêu cầu về kỹ năng
* Kỹ năng cứng
- Tổ chức hoạt động nghiên cứu thị trường, phân loại và trưng bày hàng hóa xuất bản phẩm.
- Thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa trong nước và quốc tế. Liên kết xuất bản và giao dịch bản quyền trong nước và thế giới.
- Xây dựng các kênh tiêu thụ và thực hiện hoạt động tiêu thụ hàng hóa theo các phương thức, hình thức khác nhau.
* Kỹ năng mềm
- Tiếng Anh: Chứng chỉ Anh văn trình độ A.
- Tin học: chứng chỉ A.
- Giao tiếp, ứng xử và nắm bắt tâm lý khách hàng. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
- Kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình kinh doanh.
• Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
- Nơi làm việc: Doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm, nhà xuất bản, cơ quan báo chí, truyền thông, các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản.
- Vị trí làm việc: Bộ phận khai thác, tiêu thụ, xuất nhập khẩu, liên kết xuất bản, kho vận, quản lý thị trường xuất bản phẩm.

 

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154