Ban Giám hiệu Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh

Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Thế Dũng

 

Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Lâm Nhân

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154