Chuyên mục: Mục tiêu đào tạo    Ngày đăng: 03/03/2017

Mục tiêu đào tạo của Khoa Quản lý Văn hóa - Nghệ thuật


I. BẬC CAO ĐẲNG (Hệ chính quy)

1. Ngành đào tạo: QUẢN LÝ VĂN HÓA

* Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra:

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng ngành Quản lý Văn hóa có kiến thức lý thuyết và kỹ năng tổ chức, thực hiện các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại các thiết chế văn hóa, các cơ quan, đơn vị Nhà nước và các tổ chức kinh tế - xã hội khác, đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Chuẩn đầu ra:

Về kiến thức:

- Nắm vững quan điểm của Đảng và Nhà nước về quản lý trong các lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật.

- Nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn.

- Nắm vững nghiệp vụ tổ chức và quản lý các họat động văn hóa.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh tương đương TOEIC 350.

- Tin học: trình độ A; sử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng.

Về kỹ năng:

- Kỹ năng chuyên môn:

+ Kỹ năng tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

+ Kỹ năng truyền thông vận động xã hội để xây dựng và phát triển văn hóa cộng đồng.

- Kỹ năng bổ trợ (kỹ năng mềm):

+ Kỹ năng giao tiếp và quan hệ công chúng;

+ Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập;

+ Kỹ năng sinh hoạt cộng đồng;

+ Kỹ năng thuyết trình.

Về thái độ:

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tư cách đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, nắm vững đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Có lòng yêu nghề, có thái độ tích cực trong việc tự học, tự bồi dưỡng kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có tinh thần trách nhiệm và tác phong làm việc khoa học; biết kết hợp hài hòa giữa lợi ích cá nhân với lợi ích của cộng đồng.

 

II. BẬC ĐẠI HỌC (Hệ chính quy)

1. Chuyên ngành đào tạo: BIỂU DIỄN ÂM NHẠC

* Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân khoa học ngành Quản lý văn hóa, có kiến thức lý luận và kỹ năng cơ bản về phương pháp để quản lý, tổ chức, điều hành các hoạt động văn hóa, xã hội, nghệ thuật trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước, đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.  

Mục tiêu cụ thể:

Kiến thức:

- Hiểu biết đầy đủ các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin; đường lối cách mạng, đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh và pháp luật của nhà nước về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật;

- Có kiến thức chung về khoa học xã hội và nhân văn, về văn hóa, nghệ thuật. 

- Có kiến thức về khoa học quản lý; về tổ chức quản lý văn hóa, nghệ thuật và phát triển văn hóa cộng đồng;

- Hiểu biết về vai trò của văn hóa trong phát triển, đặc thù của văn hóa Việt Nam và những vấn đề cần lưu ý trong quản lý văn hóa Việt Nam thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa;

- Nắm vững kiến thức, phương pháp và phong cách biểu diễn thanh nhạc.

Kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

- Kỹ năng quản lý, điều hành các hoạt động văn hóa - nghệ thuật;

- Kỹ thuật hát biểu diễn phục vụ phong trào văn nghệ;

- Kỹ năng biên tập các chương trình âm nhạc;

- Hướng dẫn quần chúng tham gia biểu diễn âm nhạc.

Kỹ năng mềm:

-  Kỹ năng giao tiếp;

-  Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập;

-  Kỹ năng sinh hoạt cộng đồng;

-  Kỹ năng thuyết trình;

-  Kỹ năng điều khiển, dẫn dắt chương trình.

Thái độ:

- Có phẩm chất đạo đức tốt và nếp sống văn hóa, lành mạnh;

- Có lòng yêu nghề, có thái độ tích cực trong việc tự học, tự bồi dưỡng kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có tinh thần trách nhiệm và tác phong làm việc khoa học trong tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa nghệ thuật; biết kết hợp hài hòa giữa lợi ích cá nhân với lợi ích của cộng đồng xã hội;

- Có quan điểm, thái độ lao động khoa học, nghiêm túc;

- Có ý thức học tập và vận dụng đường lối văn hoá - giáo dục của Đảng vào thực tiễn, biết trân trọng di sản văn hoá dân tộc và nhân loại;

- Có văn hoá giao tiếp, đoàn kết, khiêm tốn học hỏi, sẵn sàng giúp đỡ và hợp tác với đồng nghiệp trong công việc.

 

2. Chuyên ngành đào tạo: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA XÃ HỘI

* Mục tiêu đào tạo:

Mục tiêu chung:

Đào tạo cử nhân khoa học ngành Quản lý văn hóa, có kiến thức lý luận và kỹ năng cơ bản về phương pháp để quản lý, tổ chức, điều hành các hoạt động văn hóa, xã hội, nghệ thuật trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước, đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.  

Mục tiêu cụ thể:

Kiến thức:

- Hiểu biết đầy đủ các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin; đường lối cách mạng, đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh và pháp luật của nhà nước về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật;

- Có kiến thức chung về khoa học xã hội và nhân văn, về văn hóa,
nghệ thuật. 

- Có kiến thức về khoa học quản lý; về tổ chức quản lý văn hóa, nghệ thuật và phát triển văn hóa cộng đồng;

- Hiểu biết về vai trò của văn hóa trong phát triển, đặc thù của văn hóa Việt Nam và những vấn đề cần lưu ý trong quản lý văn hóa Việt Nam thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa.

Kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

-  Kỹ năng quản lý, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện hoạt động văn hoá ở các thiết chế văn hóa và các tổ chức văn hoá xã hội khác trong cộng đồng;

-  Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, điều khiển và quản lý các chương trình hoạt động văn hoá, nghệ thuật của quần chúng nhân dân; hoạt động sinh hoạt tập thể tại các cơ quan và địa phương;

-  Kỹ năng phân tích, đề xuất, xây dựng chính sách đối với hoạt động văn hóa, xã hội;

-  Kỹ năng quan sát, phân tích, đánh giá, bình luận sự kiện và các vấn đề văn hóa, xã hội.

Kỹ năng mềm:

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng thuyết trình;

- Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập;

- Kỹ năng xử lý tình huống, phân tích và giải quyết vấn đề;

- Kỹ năng sinh hoạt cộng đồng và quan hệ công chúng.

Thái độ:

- Có phẩm chất đạo đức tốt và nếp sống văn hóa, lành mạnh;

- Có lòng yêu nghề, có thái độ tích cực trong việc tự học, tự bồi dưỡng kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có tinh thần trách nhiệm và tác phong làm việc khoa học trong tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa nghệ thuật; biết kết hợp hài hòa giữa lợi ích cá nhân với lợi ích của cộng đồng xã hội;

- Có quan điểm, thái độ lao động khoa học, nghiêm túc;

- Có ý thức học tập và vận dụng đường lối văn hoá - giáo dục của Đảng vào thực tiễn, biết trân trọng di sản văn hoá dân tộc và nhân loại;

- Có văn hoá giao tiếp, đoàn kết, khiêm tốn học hỏi, sẵn sàng giúp đỡ và hợp tác với đồng nghiệp trong công việc.

 

3. Chuyên ngành đào tạo: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

* Mục tiêu đào tạo:

Mục tiêu chung:

Đào tạo cử nhân khoa học ngành Quản lý văn hóa, có kiến thức lý luận và kỹ năng cơ bản về phương pháp để quản lý, tổ chức, điều hành các hoạt động văn hóa, xã hội, nghệ thuật trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước, đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.  

Mục tiêu cụ thể:

Kiến thức:

- Hiểu biết đầy đủ các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin; đường lối cách mạng, đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh và pháp luật của nhà nước về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật;

- Có kiến thức chung về khoa học xã hội và nhân văn, về văn hóa,
nghệ thuật. 

- Có kiến thức về khoa học quản lý; về tổ chức quản lý văn hóa, nghệ thuật và phát triển văn hóa cộng đồng;

- Hiểu biết về vai trò của văn hóa trong phát triển, đặc thù của văn hóa Việt Nam và những vấn đề cần lưu ý trong quản lý văn hóa Việt Nam thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa.

Kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

- Kỹ năng quản lý, điều hành các hoạt động văn hóa;

- Kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật;

- Kỹ năng biểu diễn, biên tập, dàn dựng các chương trình văn nghệ, giải trí.

Kỹ năng mềm:

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập;

- Kỹ năng sinh hoạt cộng đồng;

- Kỹ năng thuyết trình;

- Kỹ năng điều khiển, dẫn dắt chương trình.

Thái độ:

- Có phẩm chất đạo đức tốt và nếp sống văn hóa, lành mạnh;

- Có lòng yêu nghề, có thái độ tích cực trong việc tự học, tự bồi dưỡng kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có tinh thần trách nhiệm và tác phong làm việc khoa học trong tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa nghệ thuật; biết kết hợp hài hòa giữa lợi ích cá nhân với lợi ích của cộng đồng xã hội;

- Có quan điểm, thái độ lao động khoa học, nghiêm túc;

- Có ý thức học tập và vận dụng đường lối văn hoá - giáo dục của Đảng vào thực tiễn, biết trân trọng di sản văn hoá dân tộc và nhân loại;

- Có văn hoá giao tiếp, đoàn kết, khiêm tốn học hỏi, sẵn sàng giúp đỡ và hợp tác với đồng nghiệp trong công việc.

 

 

Tin liên quan

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154