Chuyên mục:    Ngày đăng: 10/02/2017

Giới thiệu Khoa Xuất bản


GIỚI THIỆU KHOA XUẤT BẢN

- Khoa Xuất bản được thành lập vào năm 1976, tiền thân là Khoa Phát hành xuất bản phẩm.

- Chức năng - nhiệm vụ của Khoa xuất bản: Đào tạo đội ngũ cán bộ ngành xuất bản có chuyên môn vững vàng; có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội; có khả năng đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành nghề; có quan điểm lập trường chính trị vững vàng, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng làm việc ở các nhà xuất bản; các công ty truyền thông; các công ty liên kết xuất bản sách; các công ty phát hành sách; các công ty kinh doanh và phát hành băng đĩa, văn hóa phẩm; bộ phận phát hành của các tòa soạn báo; bộ phận quản lý về hoạt động xuất bản và kinh doanh xuất bản phẩm của các Sở, phòng thông tin và truyền thông…

- Nghiên cứu khoa học: biên soạn giáo trình, chương trình đào tạo từ bậc trung học đến đại học; chương trình liên thông từ trung học, cao đẳng lên đại học. ( đưa vào

- Giao lưu, hợp tác đào tạo với các cơ sở đào tạo, các nhà xuất bản, các công ty kinh doanh xuất bản phẩm trong và ngoài nước.

- Quan hệ chặt chẽ với các nhà xuất bản, các công ty phát hành sách tỉnh, thành phố; tham gia vào các đợt hội chợ triển lãm sách nhằm từng bước gắn lý luận với thực tiễn.

- Áp dụng phương châm học đi đôi với hành, Khoa đã thường xuyên triển khai các hoạt động phục vụ sách, văn hóa phẩm ngay trong trường vào những ngày hội, ngày lễ cho cán bộ, sinh viên… Bên cạnh đó, Khoa còn có một phòng sách thực hành để phục vụ nhu cầu thường xuyên về xuất bản phẩm của sinh viên, cán bộ giảng viên trong trường.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA XUẤT BẢN

1. Chức năng

Tham mưu giúp Hiệu trưởng và tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học nguồn nhân lực ngành Kinh doanh xuất bản phẩm.

2. Nhiệm vụ

2.1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch đào tạo; nghiên cứu khoa học dài và ngắn hạn thuộc lĩnh vực Kinh doanh xuất bản phẩm.

2.2. Đào tạo:

-   Xây dựng và phát triển chương trình các trình độ đào tạo, hệ đào tạo, hình thức đào tạo ngành Kinh doanh xuất bản phẩm;

- Tổ chức, điều hành, quản lý đào tạo; xây dựng và cập nhật ngân hàng đề thi kết thúc học phần theo các chương trình đào tạo của Khoa;

- Tổ chức cho sinh viên thực tập đúng mục tiêu chương trình đào tạo (thời gian, nội dung, địa điểm);

- Phối hợp với Phòng Đào tạo, Khoa Tại chức tổ chức bế giảng các khóa đào tạo của Khoa;

- Tham gia công tác coi thi, chấm thi; quản lý và chuyển giao bảng điểm của sinh viên đến các đơn vị liên quan theo quy định của Trường;

- Liên kết, hợp tác, phối hợp với các tổ chức và doanh nghiệp nhằm tạo sự gắn bó giữa hoạt động đào tạo của Khoa với thực tiễn (phối hợp với các đơn vị như Cục Xuất bản, Hội Xuất bản, các nhà xuất bản, công ty kinh doanh xuất bản phẩm tổ chức phối hợp đào tạo và hoạt động khoa học thuộc lĩnh vực kinh doanh xuất bản phẩm).

2.3. Nghiên cứu khoa học:

- Tổ chức, điều hành và quản lý lao động nghiên cứu khoa học của giảng viên thuộc Khoa;

- Tổ chức, điều hành và quản lý nghiên cứu khoa học của sinh viên thuộc Khoa;

- Đăng ký và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học hằng năm;

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy học phần; tài liệu tham khảo;

- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

2.4. Công tác sinh viên:

- Phân công giảng viên, cán bộ làm công tác chủ nhiệm lớp và cố vấn học tập cho sinh viên;

- Thông tin những vấn đề có liên quan đến việc học tập và rèn luyện cho sinh viên biết và thực hiện;

- Rèn luyện đạo đức nghề nghiệp;

- Theo dõi và tổ chức đánh giá rèn luyện của Khoa;

- Tư vấn về việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp. Thống kê, đánh giá việc làm sinh viên sau tốt nghiệp.

2.5. Các nhiệm vụ khác:

- Quản lý viên chức và người lao động theo phân cấp của Hiệu trưởng;

- Quản lý toàn bộ tài sản Nhà trường đã giao cho Khoa;

- Xây dựng kho tư liệu của Khoa (gồm giáo trình, các tài liệu chuyên khảo, luận văn, luận án, khóa luận, đề tài nghiên cứu đã nghiệm thu...);

- Thống kê, lưu trữ các tài liệu có liên quan đến đào tạo theo quy định, làm các loại loại báo cáo theo yêu cầu;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

TẦM NHÌN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHOA XUẤT BẢN

 

1. TRUYỀN THỐNG VÀ NỀN TẢNG

Lĩnh vực xuất bản đời từ rất sớm và phát triển ổn định từ hàng trăm năm nay. Sự phát triển của khoa học công nghệ và sự bùng nổ các phương tiện truyền thông mang lại nhiều nguồn lực thông tin mới nhưng vẫn không làm suy giảm nhu cầu xuất bản phẩm bởi xuất bản phẩm luôn luôn là hàng hóa đặc biệt có vị trí quan trong trong việc cung cấp tri thức một cách trực tiếp, song hành với các giá trị về thẩm mỹ, giá trị khảo cứu, giá trị tàng thư và đặc biệt là tạo ra không gian sinh hoạt văn hoá cộng đồng qua trao đổi xuất bản phẩm. Vì thế, xuất bản luôn luôn là một ngành truyền thống, có nền tảng vững chắc và luôn có cơ hội để phát triển sự nghiệp đào tạo các chuyên ngành Xuất bản.

2. VỊ THẾ

Để đáp ứng nhu cầu phát triển của lĩnh vực xuất bản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, mở rộng phạm vi đào tạo nguồn lực trong nước và hợp tác quốc tế, Khoa Xuất bản, tiền thân là khoa Phát hành XBP, Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh đã được thành lập từ năm 1976 và trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu, tư vấn về xuất bản - kinh doanh xuất bản phẩm của khu vực phía Nam và có tầm ảnh hưởng trong cả nước. Sản phẩm đào tạo của Khoa Xuất bản trong lĩnh kinh doanh xuất bản phẩm đã phát huy hiệu quả trong mạng lưới kinh doanh xuất bản phẩm trên cả nước, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khu vực phía Nam.

3. TẦM NHÌN

Trên nền tảng cơ sở đã được xác lập, sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu và tư vấn về xuất bản phẩm, tầm nhìn và định hướng phát triển Khoa Xuất bản đến năm 2030 được xác định như sau:

3.1. Sứ mệnh và Mục tiêu

Xây dựng Khoa Xuất bản thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động xuất bản thành phố Hồ Chí Minh, khu vực phía Nam, tạo lập ảnh hưởng ra phạm vi toàn quốc và liên kết đào tạo quốc tế, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả truyền thụ tri thức, cải thiện chất lượng đời sống văn hoá, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.

3.2. Tầm nhìn

* Từng bước tạo lập, đi đến hoàn chỉnh hệ thống đào tạo nguồn lực trong nước và quốc tế cho hoạt động xuất bản với các chuyên ngành đào tạo cơ bản là Biên tập xuất bản, Quản trị doanh nghiệp XB và Marketing trong kinh doanh XBP; đẩy mạnh liên kết và hợp tác để mở rộng đào tạo các chuyên ngành mới, liên quan đến xuất bản và kinh doanh xuất bản phẩm.

* Từng bước nâng cao chất lượng đào tạo đạt chuẩn quốc tế, đảm bảo cho nguồn nhân lực được đào tạo từ khoa Xuất bản cung ứng kịp thời, đáp ứng nhu cầu xã hội (cung cấp cho mạng lưới các nhà xuất bản, các doanh nghiệp và tổ chức kinh doanh xuất bản phẩm); đảm bảo cho sản phẩm được đào tạo từ Khoa Xuất bản có đủ tiêu chuẩn làm việc trong môi trường xuất bản trong nước, trong khu vực và hướng tới thỏa mãn các tiêu chí toàn cầu.

* Tổ chức nghiên cứu và từng bước xây dựng Khoa xuất bản thành trung tâm nghiên cứu và chuyển giao kết quả nghiên cứu về xuất bản phẩm ứng dụng vào đời sống kinh tế - xã hội; đẩy mạnh các hoạt động tư vấn trên lĩnh vực xuất bản và kinh doanh xuất bản phẩm; gắn hoạt động đào tạo, nghiên cứu với thực tiễn, góp phần thúc đẩy sự nghiệp xuất bản phát triển.

3.3. Lộ trình phát triển

* Giai đoạn từ nay đến 2020

+ Từng bước cập nhật, bổ sung và nâng cao chất lượng bộ giáo trình chuẩn về Biên tập xuất bản, Quản trị doanh nghiệp xuất bản và Makerting trong kinh doanh xuất bản phẩm.

+ Xây dựng các chuyên đề bổ sung cho các lĩnh vực đào tạo xuất bản và kinh doanh xuất bản phẩm thích ứng với sự phát triển kinh tế - xã hội qua từng giai đoạn.

+ Xúc tiến các chương trinh đào tạo ngắn hạn, chương trình Văn bằng 2 về xuất bản và kinh doanh xuất bản phẩm.

+ Hàng năm thực hiện liên kết hỗ trợ đào tạo cho mạng lưới đào tạo nghiệp vụ văn hóa và nghiệp vụ xuất bản của các địa phương, liên kết với các tổ chức xuất bản và kinh doanh xuất bản phẩm thực hiện các chương trình đào tạo lại và tu nghiệp cho các tổ chức xuất bản và doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm cả nước.

+ Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp tỉnh, cấp Bộ, liên kết nghiên cứu theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp và tổ chức xuất bản, kinh doanh xuất bản phẩm.

+ Mở rộng trao đổi thông tin về đào tạo và nghiên cứu khoa học bằng hình thức hội thảo hoặc diễn đàn khoa học trong mạng lưới làm công tác đào tạo, công tác xuất bản, kinh doanh xuất bản phẩm và trong sinh viên ít nhất mỗi năm 1 lần.

+ Phát triển các chuyên ngành trực tiếp thành tổ chức Bộ môn khoa học (bao gồm 3 bộ môn chính là Biên tập xuất bản, Quản trị doanh nghiệp XB và Marketing trong KD XBP).

+ Xây dựng một phòng sách thực hành kinh doanh XBP

+ Xây dựng một phòng biên tập, chế bản

+ Xây dựng tủ sách chuyên môn (từ Tài trợ của các đơn vị)

+ Xây dựng đội ngũ có chất lượng dưới hình thức đào tạo nâng cao và đào tào lại ở trong nước và tu nghiệp nước ngoài, đảm bảo đến năm 2020 đội ngũ cán bộ chuyên môn của Khoa ở mỗi chuyên ngành có ít nhất 1 tiến sỹ, hầu hết giảng viên đều đạt văn bằng thạc sĩ.

* Giai đoạn sau 2020 đến 2030

+ Xây dựng Khoa thành Trung tâm nghiên cứu khoa học về xuất bản và kinh doanh xuất bản phẩm ở khu vực phía Nam.

+ Mở rộng liên kết đào tạo quốc tế về xuất bản dưới hai hình thức: đào tạo hoàn chỉnh cho một số nước có quan hệ hợp tác, gửi đào tạo tại các nước phát triển theo hướng liên kết giai đoạn.

+ Tiếp tục mở rộng liên kết với các tổ chức và đơn vị xuất bản, kinh doanh xuất bản phẩm để thực hiện các chương trình, kế hoạch xuất bản có tầm vóc quốc gia và khu vực.

 

 

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154