Chuyên mục:    Ngày đăng: 07/07/2016

Giới thiệu khoa văn hóa học


1. Tên khoa: Khoa Văn hóa học (Faculty of Culturology)

2. Tổ chức nhân sự
- Ban Chủ nhiệm Khoa:
Họ tên: Nguyễn Đệ
Học vị: Tiến sĩ
Chức danh: Phó Trưởng Khoa
- Giảng viên cơ hữu:
1. TS. Nguyễn Đệ
2. TS. Trần Hoài Anh
3. Ths. Lê Thị Hồng Quyên
4. Ths. Lê Thị Thanh Tâm
3. Vài nét về sự ra đời của khoa
Khoa Văn hóa học được thành lập ngày 25/05/2006, theo Quyết định số 112/QĐ-ĐHVH HCM của Hiệu trưởng Trường ĐHVH TP.Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, Ngày 5/2/2007, Bộ Giáo dục & Đào tạo ra Quyết định số 674/QĐ-BGDĐT, cho phép Trường Đại học Văn hóa TP.HCM thực hiện nhiệm vụ đào tạo sinh viên hệ chính quy ở trình độ đại học ngành Văn hóa học từ năm học 2007 – 2008.
Sự ra đời của Khoa Văn hóa học thể hiện bước phát triển của Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, góp phần vào việc đào tạo nguồn nhân lực cán bộ văn hóa cho cả nước và khu vực phía Nam; phục vụ hoạt động nghiên cứu, bảo tồn và phát triển văn hóa Việt Nam.
4. Các giai đoạn phát triển và thành tựu
* Hoạt động đào tạo
- Xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo Cử nhân Đại học ngành Văn hóa học hệ chính quy; chuyển đổi, xây dựng chương trình từ niên chế sang tín chỉ và đang chuyển dần sang hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ.
- Kể từ năm 2007 đến nay, Khoa Văn hóa học đã tuyển sinh được 5 khóa với tổng số là 245 sinh viên.
- Xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo các học phần: Văn hóa học đại cương, Cơ sở văn hóa Việt Nam, L‎ý‎ luận văn hóa, Đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam,… cho các ngành đào tạo của nhà trường.
- Xây dựng chương trình đào tạo Sau đại học ngành Văn hóa học.
- Lớp sinh viên đầu tiên của Khoa (lớp VHH 1), niên khóa 2006 – 2010, đã hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp.
* Hoạt động nghiên cứu khoa học
- Hoàn thành 01 đề tài NCKH cấp Bộ năm 2006 – 2008: “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm văn hóa thông tin thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa” đạt loại Xuất sắc.
- Hiện tại, Khoa Văn hóa học đang thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ (2010 – 2012):“Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở khu vực miền Đông Nam Bộ”.
- Tham gia viết bài cho Tập san Thông tin Khoa học của nhà trường, các tạp chí chuyên ngành; tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên; tham gia các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế,…
- Năm 2009, được sự chấp thuận và hỗ trợ của BGH Nhà trường, Khoa thành lập CLB Nghiên cứu Khoa học Trẻ với đối tượng tham gia là sinh viên. Tính đến nay, CLB đã triển khai nhiều chương trình hoạt động, tạo điều kiện cho sinh viên vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, rèn luyện và nâng chất kỹ năng nghiên cứu khoa học.
5. Hướng phát triển của Khoa
- Xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo ngành văn hóa học trình độ sau đại học và các trình độ khác theo phương thức chính quy, không chính quy; bồi dưỡng nghiệp vụ theo chỉ tiêu phân bổ của Nhà nước và yêu cầu của xã hội.
- Tổ chức thực hiện các hoạt động NCKH về văn hóa phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của nhà trường. Giao lưu, hợp tác, liên kết nghiên cứu khoa học và đào tạo với các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế.
- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học theo qui định của Nhà nước và của Nhà trường.
- Mở một số chuyên ngành đào tạo mới.

6.Liên hệ: Điện thoại: 083 890 2225

Email: khoavanhoahoc_dhvh@yahoo.com.vn
Website: http://www.hcmuc.edu.vn

 

 

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154