Chuyên mục:    Ngày đăng: 20/02/2017

Giới thiệu Khoa Tại Chức


Khoa Tại chức trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập từ năm 1995 để quản lý hoạt động đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học (tại chức cũ). Với các hình thức đào tạo phong phú hơn: Bồi dưỡng ngắn hạn, đào tạo và liên kết đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học ở các bậc đại học và liên thông đại học từ trung cấp, liên thông đại học từ cao đẳng thuộc các ngành: Quản lý Văn hóa, Khoa học Thư viện, Bảo tàng học, Việt Nam học, Kinh doanh xuất bản phẩm.

Cơ cấu nhân sự:

- Phó trưởng Khoa: ThS. Đoàn Văn Trai

- Chuyên viên: ThS. Lâm Thị Hòa

- Chuyên viên: ThS. Lương Như Ý

- Chuyên viên: Lê Thị Diệu Thúy

I. Chức năng

Khoa Tại chức là đơn vị thuộc Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác quản lý hoạt động đào tạo hệ vừa làm vừa học (VLVH), liên thông, văn bằng hai, bồi dưỡng và đào tạo ngắn hạn (sau đây gọi tắt là hệ không chính quy) trong Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh thuộc trách nhiệm và thẩm quyền được Hiệu trưởng giao.

II. Nhiệm vụ

1. Tham mưu cho Hiệu trưởng mọi vấn đề liên quan đến việc xây dựng và phát triển hoạt động đào tạo hệ không chính quy.

2. Lập kế hoạch duy trì và phát triển nguồn tuyển sinh, mở rộng quan hệ tìm kiếm và khảo sát địa bàn liên kết, hợp tác đào tạo với các trường; tổ chức tuyển sinh theo chỉ tiêu thông báo hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGD&ĐT).

3. Tổ chức, điều hành, quản lý hoạt động đào tạo hệ không chính quy.

4. Tổ chức quản lý và cấp bằng tốt nghiệp, bảng điểm học tập cho học viên hệ không chính qui theo quy chế, quy định của BGD&ĐT, của Trường.

5. Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định đào tạo hệ không chính qui theo quy chế của BGD&ĐT, quy định của Trường.

6. Tiến hành các thủ tục tổ chức các lớp đào tạo không chính quy bao gồm: cơ sở pháp lý và hợp đồng tài chính.

7. Quản lý và lưu trữ hồ sơ học viên hệ không chính qui, điểm thi tuyển sinh, bảng điểm học phần, điểm thi tốt nghiệp của học viên theo quy định.

8. Thực hiện quy chế thu chi kinh phí đào tạo hệ không chính quy theo quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh.

9. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các thiết bị được nhà trường giao.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

* Liên hệ: 

Địa chỉ: Số 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3.5106501; Fax: (08) 3.5106502
Email: vantraiktc@gmail.com 

 

 

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154