Chuyên mục:    Ngày đăng: 28/03/2017

Giới thiệu Khoa Sau Đại Học


1. Lịch sử thành lập Khoa:

Tháng 8 năm 2008, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt về việc thành lập Khoa Sau đại học nằm trong bộ máy tổ chức của Trường ĐHVH-TpHCM, có cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ như sau: 


2. Cơ cấu tổ chức:

* PGS.TS. Lâm Nhân: Trưởng Khoa

* ThS. Lê Thế Bắc: phụ trách các lớp cao học ngành Quản lý Văn hóa

* ThS. Lê Anh Tuấn: phụ trách các lớp cao học ngành Văn hóa học

3. Chức năng, nhiệm vụ:

3.1. Chức năng:

Khoa Sau đại học là đơn vị thuộc trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức hoạt động, quản lý, tổng hợp, báo cáo, đề xuất ý kiến để thực hiện các nhiệm vụ đào tạo sau đại học của trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh được Hiệu trưởng giao.

3.2. Nhiệm vụ

- Quản lý giảng viên, người lao động khác và người học thuộc khoa theo phân cấp của hiệu trưởng.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của trường, bao gồm: Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa.

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa.

- Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường.

- Quản lý và lưu trữ hồ sơ học viên, điểm thi tuyển sinh, bảng điểm học phần, điểm thi tốt nghiệp của học viên theo quy định.

- Thực hiện quy chế thu chi kinh phí đào tạo sau đại học theo quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các thiết bị được nhà trường giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

Địa chỉ: 51 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM

Điện thoại: (08) 3.5190320

Email: thebacdhvh@gmail.com, tuananhdhvh@yahoo.com

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154