Chuyên mục:    Ngày đăng: 13/03/2017

Giới thiệu Khoa Quản lý Văn hóa - Nghệ thuật


Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật được thành lập năm 1977 với tên ban đầu là Khoa Văn hóa quần chúng, sau đó đổi tên thành Khoa Quản lý văn hóa; Khoa Quản lý văn hóa nghệ thuật và hiện nay là Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật.

Với bề dày hơn 40 năm hình thành và phát triển, Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật đã đào tạo được một đội ngũ cán bộ có trình độ lý luận và chuyên môn nghiệp vụ cao, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực quản lý văn hóa – xã hội – nghệ thuật cho các tỉnh, thành phố phía Nam và trong cả nước.      

Cơ cấu tổ chức hiện nay của khoa gồm: Ban lãnh đạo, 02 Tổ bộ môn và bộ phận Giáo vụ. Trong đó:

* Nhiệm vụ chủ yếu của Ban lãnh đạo:

- Xây dựng chiến lược đào tạo của khoa theo định hướng chiến lược chung của Nhà trường.

- Tổ chức điều hành đào tạo theo đúng chương trình đã ban hành.

- Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học cho giảng viên và sinh viên của Khoa.

* Nhiệm vụ chủ yếu của các Tổ bộ môn:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo chuyên ngành, các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của khoa chuyên môn và nhà trường. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung thiết bị dạy học, thực hành, thực tập.

- Quản lý đội ngũ giảng viên và sinh viên thuộc Tổ bộ môn. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng và trưởng khoa giao. 

- Thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên thông qua hướng dẫn sinh hoạt lớp và các hoạt động phong trào khác.

* Nhiệm vụ chủ yếu của bộ phận Giáo vụ:

- Sắp xếp lịch giảng dạy, học tập; theo dõi việc tổ chức giảng dạy của cán bộ giảng viên và học tập của sinh viên trên cơ sở kế hoạch đào tạo chung của nhà trường.

- Theo dõi và tập hợp kết quả thi các học phần, điểm kiểm tra giữa học phần theo từng học kỳ.

- Giúp lãnh đạo khoa các công việc khác khi có yêu cầu.

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154