Chuyên mục: Thông báo    Ngày đăng: 09/06/2016

Kế hoạch "Tổ chức và đăng ký xây dựng kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2016 - 2017"


KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017

      

Thời gian thực hiện nhiệm vụ đào tạo học kỳ I, năm học 2016-2017, bắt đầu từ ngày 16/8/2016 (14/7/2016 ÂL) đến hết ngày 13/01/2017 (16/12/2016 ÂL). Tổng thời gian là: 22 tuần. Chia ra như sau:

- Học tập học kỳ I:                                                                                            19 tuần.

- Thi học kỳ I:                                                                                                   2 tuần.

- Sinh hoạt công dân đầu năm học:                                                                    1 tuần.

Thời gian thực học 19 tuần. Số lượng tín chỉ có thể bố trí để giảng dạy trong học kỳ I từ 15 đến 20 tín chỉ theo Quy chế đào tạo của Trường.

Thực hiện xây dựng kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2016-2017, Hiệu trưởng yêu cầu các bộ phận chức năng, giảng viên và sinh viên thực hiện các công việc sau đây:

 1. Các Khoa, Bộ môn.

- Khảo sát, thống kê những học phần sinh viên của từng lớp, từng khóa đã học và chưa học từ học kỳ II, năm học 2015-2016 trở về trước.

- Từ ngày 23/5/2016 đến ngày 03/6/2016: Khoa LLCT&KTĐC, Khoa VHH phối hợp với các Khoa, Bộ môn khác xác định danh sách các học phần dự kiến tổ chức đào tạo học kỳ I với tổng số tối đa là 25 tín chỉ (chú ý đảm bảo điều kiện tiên quyết của học phần).

- Ngày 05/6/2016: chuyển email danh sách các học phần dự kiến về Phòng Đào tạo.

- Từ ngày 06/6/2016 đến ngày 08/6/2016: họp các giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập để thống nhất nội dung sinh hoạt với lớp sinh viên về việc đăng ký học tập tín chỉ.

- Từ ngày 13/6/2016 đến ngày 15/6/2016: giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập (gọi tắt là GVCV) tổ chức cho sinh viên đăng ký học tập. Tùy theo năng lực, mỗi sinh viên lựa chọn từ 15 đến 20 tín chỉ trong tổng số tối đa 25 tín chỉ (theo bảng danh sách học phần, học phí do Phòng Đào tạo cung cấp). Các công việc cụ thể khi tổ chức đăng ký học phần:

+ Sinh viên ký tên vào danh sách đăng ký học phần.

+ Ban cán sự lớp kiểm tra, ký tên xác nhận vào danh sách.

+ GVCV kiểm tra, ký tên xác nhận vào danh sách (Lưu ý về sĩ số lớp tối thiểu theo quy định tại Mục 2 của Kế hoạch này).

+ GVCV nộp danh sách các học phần lớp đã đăng ký về Phòng Đào tạo, thời hạn cuối cùng vào ngày 16/06/2016.

Đối với lớp sinh viên ít, GVCN có thể hướng dẫn sinh viên đăng ký lịch học tập theo hướng cả lớp cùng đăng ký học chung 1 lịch học; trường hợp sinh viên do điều kiện cá nhân không cho phép đăng ký chung, có thể đăng ký ít hơn, nhưng phải đạt mức tối thiểu theo Quy chế đào tạo.

Phòng Đào tạo sẽ căn cứ vào số lượng thực tế sinh viên đăng ký để hình thành các lớp học phần.

- Từ ngày 13/6/2016 (sau khi tổ chức cho sinh viên đăng ký học phần xong) đến ngày 22/6/2016, các Khoa, Bộ môn bố trí giảng viên và lịch giảng dạy các học phần Trường tổ chức đào tạo trong học kỳ I; chuyển lịch đến Phòng Đào tạo để gán phòng học các lớp học phần toàn Trường.

- Từ ngày 22/6/2016 đến ngày 01/7/2016, Phòng Đào tạo gán phòng học và công bố lịch giảng dạy và học tập hoàn chỉnh.

- Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 04/8/2016: cố vấn học tập đăng nhập cổng thông tin để thực hiện duyệt đăng ký học tập của sinh viên. Nếu cố vấn học tập phát hiện thiếu sót thông tin về học phần thì thông báo đến Phòng Đào tạo để chỉnh sửa, bổ sung.

 1. Phòng Đào tạo.

Chủ trì, tổ chức cho sinh viên đăng ký học tín chỉ, có sự hỗ trợ của Khoa, Bộ môn và GVCV. Quy trình cụ thể như sau:

- Từ ngày 13/6/2016 đến ngày 15/6/2016, sinh viên đăng ký học: cung cấp quy định, biểu mẫu thống kê đăng ký học tập và học phí tín chỉ đến các Khoa, Bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và sinh viên. Sau khi nhận được danh sách đăng ký các học phần theo lớp sinh viên, Phòng Đào tạo đăng nhập cổng thông tin quản lý đào tạo và đăng ký tự động các lớp học phần tín chỉ thay cho sinh viên, đảm bảo sĩ số lớp tối thiểu/tối đa theo quy định.

Lớp học phần tổ chức đào tạo phải có số lượng sinh viên đăng ký học tập tối thiểu là:

 • Học phần thuộc khối Kiến thức Đại cương: 60 sinh viên/lớp.
 • Học phần thuộc khối Kiến thức Cơ sở ngành, Ngành, Chuyên ngành: 40 sinh viên/lớp.
 • Học phần Giáo dục thể chất: 50 sinh viên/lớp.
 • Học phần tiếng Anh: 40 sinh viên/lớp.

Trường hợp đặc biệt, trên cơ sở đặc thù chuyên môn, điều kiện thi tuyển sinh, theo đề nghị của Trưởng Khoa (Bộ môn), Hiệu trưởng có thể quyết định lớp học phần thuộc khối Kiến thức ngành và Chuyên ngành có số lượng sinh viên ít hơn số lượng tối thiểu quy định. Những lớp học phần có sĩ số sinh viên dưới mức tối thiểu, muốn tổ chức đào tạo, sinh viên phải đóng bổ sung học phí. Mức cụ thể, Phòng Đào tạo đề xuất Hiệu trưởng quyết định.

Số lượng sinh viên đăng ký học tập tối đa của một lớp học phần như sau:

 • Học phần thuộc khối Kiến thức Đại cương: 100 sinh viên/lớp.
 • Học phần thuộc khối Kiến thức Cơ sở ngành: 80 sinh viên/lớp.
 • Học phần thuộc khối Kiến thức Ngành, Chuyên ngành: 60 sinh viên/lớp.
 • Học phần Giáo dục thể chất: 70 sinh viên/lớp.
 • Học phần tiếng Anh: 50 sinh viên/lớp.

Trường hợp đặc biệt, Phòng Đào tạo, Khoa, Bộ môn báo cáo Hiệu trưởng quyết định.

- Từ ngày 22/6/2016 đến ngày 01/7/2016: hoàn chỉnh kế hoạch giảng dạy và học tập (Thời gian học, học phần, số tín chỉ, họ và tên giảng viên giảng dạy, phòng học) của toàn trường; cung cấp lịch giảng dạy và học tập hoàn chỉnh đến các Khoa, Bộ môn, các Pho2nh liên quan, giảng viên và sinh viên; thông báo Phòng Hành chính Quản trị số lượng sinh viên học tập học kỳ I tại hai cơ sở đào tạo của Trường.

- Trước ngày 15/8/2016: in và chuyển danh sách sinh viên học tập học phần đến các Khoa, Bộ môn để các Khoa, Bộ môn chuyển đến giảng viên bộ môn.

3. Phòng Tài vụ.

- Tổ chức thu học phí online; phối hợp với Đoàn TNCS HCM Trường triển khai đến sinh viên cách thức thực hiện thao tác đóng học phí online trước ngày 01/7/2016.

- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Đào tạo để nhận danh sách các học phần, số lượng sinh viên đăng ký học tập và chuyển danh sách sinh viên đã đóng học phí theo từng học phần đến Phòng Đào tạo trước ngày 10/8/2016.

4. Phòng Hành chính Quản trị.

Kiểm tra cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện phục vụ giảng dạy và học tập.

5. Sinh viên.

- Đăng ký học tập học kỳ I từ ngày 13/6/2016 đến ngày 15/6/2016. Tùy theo năng lực của từng sinh viên, sinh viên lựa chọn từ 15 đến 20 tín chỉ trong tổng số tối đa 25 tín chỉ (theo bảng danh sách học phần, học phí do Phòng Đào tạo cung cấp). Các công việc cụ thể khi tổ chức đăng ký học phần:

+ Sinh viên ký tên vào danh sách đăng ký học phần.

+ Ban cán sự lớp kiểm tra, ký tên xác nhận vào danh sách.

Sinh viên có thể đăng ký lịch học tập theo hướng cả lớp cùng đăng ký học lịch học chung; trường hợp sinh viên do điều kiện cá nhân không cho phép đăng ký chung, có thể đăng ký ít hơn, nhưng phải đạt mức tối thiểu theo Quy chế đào tạo.

Phòng Đào tạo sẽ căn cứ vào số lượng thực tế sinh viên đăng ký để hình thành các lớp học phần, đảm bảo sĩ số lớp tối thiểu/tối đa theo quy định.

- Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 04/8/2016: đăng nhập cổng thông tin quản lý đào tạo để kiểm tra thông tin học tập đã đăng ký và đóng học phí online. Nếu sinh viên phát hiện thiếu sót thông tin về học phần, học phí thì thông báo đến cố vấn học tập, Phòng Đào tạo, Phòng Tài vụ để chỉnh sửa, bổ sung.

Sinh viên có thể sử dụng thẻ ngân hàng Vietinbank hay bất kỳ thẻ ngân hàng nào khác có đăng ký dịch vụ online để đóng học phí. Lệ phí sinh viên sử dụng dịch vụ đóng học phí online của Viettinbank: miễn phí đối với học kỳ I; từ học kỳ II năm học 2016-2017 trở đi là 2.200 đồng với một giao dịch thành công.

Đề nghị các Khoa, Bộ môn và các Phòng chuẩn bị kế hoạch triển khai công tác này đến sinh viên kịp thời và hiệu quả. Trong quá trình thực thi có vấn đề gì vướng mắc, cần báo cáo Hiệu trưởng để được chỉ đạo xử lý kịp thời.  

 

* Mời xem chi tiết và tải file nội dung kế hoạch tại đây.

 

Tôn Long Hạ

BBT Website, cập nhật                  

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154