Chuyên mục: Thông báo đối với sinh viên    Ngày đăng: 07/06/2016

Kế hoạch tổ chức thi, xét và cấp bằng tốt nghiệp các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016


I. TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP.

1. Thi tốt nghiệp (Các lớp Cao đẳng, đào tạo theo niên chế).

- Các lớp Cao đẳng: Thư viện Thông tin khóa 18, Bảo tàng khóa 17, Du lịch khóa 17, Kinh doanh xuất bản phẩm khóa 15.

NGÀY THI

GIỜ THI

MÔN THI, HÌNH THỨC THI,

THỜI GIAN THI

LỚP THI

PHÒNG THI

Thứ Tư

(06/7/2016)

7 giờ 30’

Lý luận Chính trị - tự luận - 180 phút

CĐ.TV18

B.110

Lý luận Chính trị - tự luận - 180 phút

CĐ.BT17

B.107

Lý luận Chính trị - tự luận - 180 phút

CĐ.DL17

B.004,B.005

Lý luận Chính trị - tự luận - 180 phút

CĐ.XBP15

B.107

Thứ Năm

(07/7/2016)

7 giờ 30’

Kiến thức Cơ sở ngành - tự luận - 180 phút

CĐ.TV18

B.110

Kiến thức Cơ sở ngành - tự luận - 180 phút

CĐ.BT17

B.107

Kiến thức Cơ sở ngành - tự luận - 180 phút

CĐ.DL17

B.004,B.005

Kiến thức Cơ sở ngành - tự luận - 180 phút

CĐ.XBP15

B.107

Thứ Sáu

(08/7/2016)

7 giờ 30’

Kiến thức Chuyên ngành - tự luận - 180 phút

CĐ.TV18

B.110

Kiến thức Chuyên ngành - tự luận - 180 phút

CĐ.BT17

B.107

Kiến thức Chuyên ngành - tự luận - 180 phút

CĐ.DL17

B.004,B.005

Kiến thức Chuyên ngành - tự luận - 180 phút

CĐ.XBP15

B.107

Yêu cầu: sinh viên có mặt tại phòng thi vào lúc 7 giờ để làm thủ tục dự thi.

- Lớp Cao đẳng Quản lý văn hóa khóa 12.

NGÀY THI

GIỜ THI

MÔN THI, HÌNH THỨC THI,

THỜI GIAN THI

LỚP THI

PHÒNG THI

Thứ Tư

(10/8/2016)

7 giờ 30’

Lý luận Chính trị - tự luận - 180 phút

CĐ.QL12

B.004,B.005

Thứ Năm

(11/8/2016)

7 giờ 30’

Kiến thức Cơ sở ngành - tự luận - 180 phút

CĐ.QL12

B.004,B.005

Thứ Sáu

(12/8/2016)

7 giờ 30’

Kiến thức Chuyên ngành - tự luận - 180 phút

CĐ.QL12

B.004,B.005

Yêu cầu: sinh viên có mặt tại phòng thi vào lúc 7 giờ để làm thủ tục dự thi.

Lưu ý: sinh viên bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy các khóa trước đủ điều kiện thi tốt nghiệp phải làm đơn xin dự thi. Sinh viên thuộc ngành học nào sẽ dự thi cùng phòng thi với lớp thi tốt nghiệp năm 2016 ngành học đó.

 

2. Thực hiện khóa luận tốt nghiệp hoặc học các học phần thay thế khóa luận (Các lớp Đại học đào tạo theo tín chỉ).

- Thời gian sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp (hoặc học các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp, tổng cộng 8 tín chỉ): từ ngày 23/02/2016 đến ngày 02/7/2016.

- Sinh viên nộp khóa luận tốt nghiệp theo thời gian do các Khoa, Bộ môn quy định, hạn cuối cùng đến ngày 20/7/2016. Sinh viên không thực hiện được khóa luận phải làm đơn trình bày lý do, có ý kiến đề xuất biện pháp xử lý của Khoa, Bộ môn, trình Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp quyết định.

 

3. Chấm khóa luận tốt nghiệp và chấm thi tốt nghiệp.

- Các lớp Đại học: các Khoa, Bộ môn hoàn thành việc chấm khóa luận tốt nghiệp (hoặc chấm điểm các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp) trước ngày 30/7/2016 để Hội đồng Hội đồng xét tốt nghiệp họp xét điều kiện sinh viên tốt nghiệp.

- Các lớp Cao đẳng: Khoa Thư viện Thông tin, Khoa Bảo tàng, Khoa Du lịch, Khoa Xuất bản hoàn thành chấm thi tốt nghiệp trước ngày 16/7/2016; Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật hoàn thành chấm thi tốt nghiệp trước ngày 20/8/2016 để Hội đồng xét tốt nghiệp họp xét điều kiện sinh viên tốt nghiệp.

- Các Khoa, Bộ môn dự kiến cụ thể về thời gian, giảng viên hướng dẫn, nhân sự chấm khóa luận và chấm thi tốt nghiệp theo các quy chế đào tạo hiện hành, chuyển văn bản về Phòng Đào tạo soạn quyết định thành lập các ban, hội đồng.

 

II. XÉT VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP; CẤP CHỨNG CHỈ, BẢNG ĐIỂM.

1. Xét tốt nghiệp.

- Thời gian xét tốt nghiệp bậc Đại học: ngày 04/8/2016.

- Thời gian xét tốt nghiệp các Lớp Cao đẳng (Thư viện Thông tin khóa 18, Bảo tàng khóa 17, Du lịch khóa 17, Kinh doanh xuất bản phẩm khóa 15): ngày 04/8/2016.

- Thời gian xét tốt nghiệp Lớp Cao đẳng Quản lý văn hóa khóa 12: ngày 23/8/2016.

 

2. Cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, bảng điểm học tập.

- Nhà trường tổ chức lễ tốt nghiệp đại học, cao đẳng chung đối với các ngành/chuyên ngành: Bảo tàng học, Kinh doanh Xuất bản phẩm, Văn hóa học, Truyền thông văn hóa, Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam.

+ Thời gian, địa điểm cấp bằng: 9 giờ, ngày 20/8/2016 (Sáng Thứ Bảy), tại Hội trường C, Cơ sở 1, Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh.

+ Sinh viên có mặt tại Hội trường C lúc 8 giờ 15 phút, ngày 20/8/2016 để mặc lễ phục và nghe Ban tổ chức phổ biến nội quy của buổi lễ tốt nghiệp.

+ Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp tập trung tại Phòng học B.005 để nhận các chứng chỉ, bảng điểm toàn khóa, bản sao bằng tốt nghiệp và làm thủ tục tốt nghiệp vào ngày 19/8/2016 (Thứ Sáu). Thời gian cụ thể như sau:

BUỔI

THỜI GIAN

LỚP

LƯU Ý

Sáng

Từ 8 giờ 00’ đến 10 giờ 30’

ĐH.BT6, ĐH.KDXBP6, ĐH.VHH6, ĐH.TTVH1, ĐH.VHDTTS5

- SV không đến làm thủ tục tốt nghiệp sẽ không được cấp bằng tốt nghiệp.

- SV tập trung đúng thời gian, địa điểm quy định.

- SV đem theo giấy tờ tùy thân có dán ảnh. Trường hợp nhận thay giấy tờ phải làm giấy ủy quyền có xác nhận, đóng dấu của chính quyền địa phương.

Chiều

Từ 14 giờ 00’ đến 15 giờ 00’

CĐ. BT17, CĐ.KDXBP15

+ Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Hành chính Quản trị phối hợp với các Khoa, Bộ môn chuẩn bị tổ chức lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp chu đáo, trang trọng.

- Tổ chức lễ tốt nghiệp đại học, cao đẳng theo từng Khoa:

+ Khoa Thư viện Thông tin: 9 giờ, ngày 15/8/2016 (Sáng Thứ Hai), tại Phòng B.201, Cơ sở 1, Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh.

Lưu ý: sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp tập trung lúc 7 giờ 30 phút, ngày 15/8/2016 tại Phòng học B.201 để nhận các chứng chỉ, bảng điểm toàn khóa, bản sao bằng tốt nghiệp, làm thủ tục tốt nghiệp, mặc lễ phục và nghe Ban tổ chức phổ biến nội quy của buổi lễ tốt nghiệp.

+ Khoa Du lịch: 9 giờ, ngày 17/8/2016 (Sáng Thứ Tư), tại Hội trường C, Cơ sở 1, Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh.

Lưu ý: sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp tập trung lúc 7 giờ 30 phút, ngày 17/8/2016 tại Hội trường C để nhận các chứng chỉ, bảng điểm toàn khóa, bản sao bằng tốt nghiệp, làm thủ tục tốt nghiệp, mặc lễ phục và nghe Ban tổ chức phổ biến nội quy của buổi lễ tốt nghiệp.

+ Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật: 9 giờ, ngày 30/8/2016 (Sáng Thứ Ba), tại Hội trường C, Cơ sở 1, Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh.

Lưu ý: sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp tập trung lúc 7 giờ 30 phút, ngày 30/8/2016 tại Hội trường C để nhận các chứng chỉ, bảng điểm toàn khóa, bản sao bằng tốt nghiệp, làm thủ tục tốt nghiệp, mặc lễ phục và nghe Ban tổ chức phổ biến nội quy của buổi lễ tốt nghiệp.

+ Các Khoa phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Hành chính Quản trị chuẩn bị tổ chức lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp chu đáo, trang trọng.

III. CÁC KHOẢN PHÍ TỔ CHỨC TỐT NGHIỆP.

- Tổ chức thi tốt nghiệp các môn thi tự luận: 120.000đ/môn thi/sinh viên.

Đối với sinh viên Đại học các khóa học theo niên chế đủ điều kiện thi tốt nghiệp năm 2016, có nguyện vọng dự thi phải làm đơn đăng ký dự thi tốt nghiệp và phải chi trả toàn bộ chi phí tổ chức thi tốt nghiệp.

- Tổ chức chấm khóa luận tốt nghiệp (bao gồm chi phí 8 tín chỉ tương đương thuộc các học phần khối kiến thức chuyên ngành và chi phí tổ chức hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp): 2.600.000đ/khóa luận/sinh viên.

- Tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp, ký cấp văn bằng chứng chỉ, photo, sao y văn bằng, bảng điểm tốt nghiệp, làm bìa bọc văn bằng tốt nghiệp: 200.000đ/sinh viên.

Sinh viên đóng các khoản phí nêu trên và hoàn tất việc đóng học phí tại Phòng Tài vụ trước khi thi từ 7 ngày trở lên mới được tham dự thi tốt nghiệp hoặc được chấm khóa luận tốt nghiệp.

Sinh viên tích lũy đầy đủ các chứng chỉ, thi, thực hiện khóa luận tốt nghiệp đạt yêu cầu theo quy chế đào tạo; hoàn tất việc đóng lệ phí ký túc xá tại Phòng Tài vụ, trả tài liệu mượn của Trung tâm Thông tin Thư viện trước ngày lễ trao bằng tốt nghiệp từ 7 ngày trở lên mới được cấp bằng tốt nghiệp.

 

 

* Mời xem chi tiết kế hoạch tổ chức thi, xét và cấp bằng tốt nghiệp các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016 tại đây.

 

Tôn Long Hạ - BBT Website, cập nhật

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154