Chuyên mục: Thông báo    Ngày đăng: 01/06/2017

Kế hoạch tổ chức đăng ký học tập (Học kỳ I, năm học 2017 - 2018)


Khung thời gian đào tạo học kỳ I, năm học 2017-2018 là 22 tuần, bắt đầu từ ngày 14/8/2017 đến hết ngày 13/01/2018. Cụ thể:

- Học tập: 20 tuần. Sau buổi học cuối cùng của mỗi học phần từ 3 tuần đến 1 tháng, các Khoa/ Bộ môn phối hợp với Phòng Khảo thí và Đảm bảm chất lượng giáo dục nghiên cứu sắp xếp lịch thi kết thúc học phần (theo nguyện vọng của SV được thi dần để giảm tải vào đợt thi cuối học kỳ) trong kế hoạch đào tạo của học kỳ.

- Thi kết thúc học phần (thi tập trung cuối kỳ): 01 tuần.

- Sinh hoạt công dân đầu năm học:     01 tuần.

Số lượng tín chỉ có thể bố trí dạy và học trong học kỳ I từ 17 đến 20 tín chỉ theo các chương trình đào tạo đại học và cao đẳng của nhà trường.

Các khoa, bộ môn tổ chức đăng ký kế hoạch đào tạo học kỳ I, năm học 2017-2018 như sau:

1. Quy trình tổ chức đăng ký, xây dựng kế hoạch đào tạo.

- Các khoa, bộ môn thống kê những học phần sinh viên của từng lớp, từng khóa đã học và chưa học từ học kỳ II, năm học 2016-2017 trở về trước.

- Từ ngày 31/5/2017 đến ngày 07/6/2017: Phòng Đào tạo, Khoa LLCT&KTĐC, Khoa VHH và các khoa, bộ môn khác xác định danh sách các học phần dự kiến tổ chức đào tạo học kỳ I với tổng số tối đa là 25 tín chỉ (chú ý đảm bảo điều kiện tiên quyết của học phần).

- Từ ngày 08/6/2017 đến ngày 10/6/2017: Các khoa, bộ môn gửi danh sách các học phần dự kiến tổ chức đào tạo học kỳ I do khoa, bộ môn đã dự kiến (tổng số tối đa là 25 tín chỉ, chú ý đảm bảo điều kiện tiên quyết của học phần) cho sinh viên biết trước khi họp để quyết định chọn các học phần sẽ học trong học kỳ I – năm học 2017-2018.

- Từ ngày 12/6/2017 đến ngày 17/6/2017: Trưởng/Phó các khoa, bộ môn hoặc giảng viên chủ nhiệm/cố vấn học tập họp với lớp sinh viên (lớp hành chính) để chọn và thống nhất số lượng học phần tương quan với số lượng tín chỉ để xác định kế hoạch học tập học kỳ I – năm học 2017-2018. Lớp có biên bản phiên họp có chữ ký của sinh viên và giảng viên của khoa, bộ môn chủ trì họp. Phòng Đào tạo phối hợp với Phòng Hành chính Quản trị nghiên cứu giao phòng học cho các khoa, bộ môn.

- Từ ngày 19/6/2017 đến 24/6/2017:

+ Các khoa, bộ môn xếp lịch học tập theo tín chỉ các học phần theo kế hoạch học tập học kỳ I – năm học 2017-2018. Phòng Đào tạo trực tiếp hướng dẫn hoặc phối hợp với các Khoa, Bộ môn thực hiện tốt, đúng quy định công việc này.

+ Các khoa, bộ môn báo cáo kết quả đăng ký kế hoạch học tập của sinh viên các lớp cho Phòng Đào tạo.

+ Phòng Đào tạo căn cứ vào danh sách, số lượng sinh viên các lớp hành chính đăng ký học tập học phần, đăng nhập cổng thông tin quản lý đào tạo để đăng ký lớp học phần thay cho sinh viên và duyệt đăng ký lớp học phần thay cho giảng viên cố vấn học tập, đảm bảo sĩ số lớp tối thiểu/tối đa theo quy định của Nhà trường.

+ Các khoa, bộ môn bố trí giảng viên giảng dạy các học phần, chuyển lịch về Phòng Đào tạo để lập thời khóa biểu toàn Trường.

- Từ ngày 26/6/2017 đến ngày 30/6/2017, Phòng Đào tạo hoàn chỉnh kế hoạch dạy và học (thời gian học, học phần, số tín chỉ, họ và tên giảng viên, phòng học) của toàn Trường; cung cấp lịch dạy và học hoàn chỉnh đến các Khoa, Bộ môn, các Phòng liên quan, giảng viên và sinh viên; thông báo Phòng Hành chính Quản trị số lượng sinh viên học tại hai cơ sở đào tạo của Nhà trường.

- Từ ngày 30/6/2017 đến ngày 05/8/2017: Sinh viên đăng nhập cổng thông tin quản lý đào tạo kiểm tra thông tin đăng ký học tập và đóng học phí online. Nếu sinh viên phát hiện thiếu sót thông tin về học phần, học phí thì thông báo đến cố vấn học tập, Phòng Đào tạo, Phòng Tài vụ để chỉnh sửa, bổ sung.

2. Những điều sinh viên cần lưu ý.

- Sinh viên đăng ký vào lớp học phần nào thì học tập theo lịch của lớp học phần đó, không được tùy tiện thay đổi lịch học.

- Đóng học phí đúng thời hạn, từ ngày 30/6/2017 đến ngày 10/8/2017. Sau thời gian này, Nhà trường lập danh sách chính thức sinh viên học từng học phần.

- Sinh viên sử dụng thẻ ngân hàng Vietinbank hoặc sử dụng thẻ ngân hàng khác có đăng ký dịch vụ online để đóng học phí. Lệ phí sinh viên sử dụng dịch vụ đóng học phí online của Viettinbank là 2.200 đồng với một giao dịch thành công.

- Đối với sinh viên đăng ký học phần học lại:

+ Lịch học lại tránh trùng với lịch học các học phần đã đăng ký học trong học kỳ I, năm học 2017-2018.

+ Đăng ký học lại tại Phòng Đào tạo từ ngày 30/6/2017 đến ngày 16/8/2017. Sau thời gian này, yêu cầu học lại sẽ không được giải quyết.

+ Trường hợp có nhiều sinh viên đăng ký học lại một học phần, Nhà trường sẽ xem xét tổ chức lớp học riêng trong học kỳ hoặc trong học kỳ Hè.

Đề nghị các Khoa, Bộ môn, các Phòng liên quan triển khai kế hoạch đến sinh viên. Trong quá trình thực hiện kế hoạch, nếu gặp vấn đề vướng mắc cần báo cáo Hiệu trưởng để được chỉ đạo xử lý kịp thời.

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐH VĂN HÓA TPHCM

(đã ký)

Nguyễn Thế Dũng

* Mời xem chi tiết nội dung kế hoạch trong file đính kèm tại đây.

 

(Tôn Long Hạ - BBT Website, cập nhật lúc 8 giờ 30 ngày 01/6/2017)

 

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154