Hội đồng Khoa học Đào tạo
Giới thiệu về Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Hội đồng Khoa học và Đào tạo có nhiệm vụ tư vấn cho Hiệu trưởng trong việc chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ khoa học và đào tạo theo đúng quy định của Nhà nước.   Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154