Chuyên mục: Giới thiệu    Ngày đăng: 23/02/2017

Giới thiệu về Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế


Chức năng:

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế là đơn vị thuộc Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh, có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của trường.

Nhiệm vụ:

1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch, chương trình, chương trình, đề án và biện pháp tổ chức thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực quản lý khoa học và hợp tác quốc tế.

2. Chuẩn bị nội dung các quyết định, văn bản hành chính về các vấn đề quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế do phòng phụ trách trình Hiệu trưởng ký để phục vụ cho các công tác quản lý, điều hành, báo cáo cấp trên, …; chuẩn bị tài liệu và phương tiện để Ban Giám hiệu làm việc với các cơ quan hữu quan;

3. Triển khai, tổ chức thực hiện thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể là:

3.1. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học

- Xây dựng kế hoạch thực hiện, đăng ký nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức xét duyệt, triển khai thực hiện, đánh giá nghiệm thu và thực hiện các thủ tục thanh quyết toán tài chính các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức đăng ký lao động khoa học, theo dõi thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cho giảng viên, sinh viên.

- Tổng kết, báo cáo các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên.

- Tổ chức, quản lý các tọa đàm, hội thảo khoa học các cấp trong nhà trường.

3.2. quản lý hoạt động hợp tác quốc tế

- Căn cứ nhu cầu của nhà trường, tìm kiếm đối tác theo nhu cầu hợp tác quốc tế.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế từng năm.

- Triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế đã đề ra.

- Đánh giá hiệu quả các kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế đã triển khai thực hiện theo kế hoạch.

4. Thống kê số liệu để báo cáo hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế hàng năm.

5. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của nhà trường.

6. Quản lý (bao gồm cả việc sử dụng, bảo quản) cơ sở vật chất, trang thiết bị của Phòng theo quy định của Nhà trường và Nhà nước;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154