Chuyên mục: Thông báo    Ngày đăng: 07/02/2017

Dự thảo: Kế hoạch triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm năm 2017


Mời xem nội dung: Công văn số 89/ KTKĐCLGD-KĐĐH, ban hành ngày 6 tháng 2 năm 2017 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo kế hoạch triển khai công tác KĐCLGD năm 2017

KẾ HOẠCH

(Dự thảo)

Triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với
cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm năm 2017

 

I. MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU

1. Mục đích xây dựng kế hoạch

a) Xây dựng kế hoạch triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm năm 2017 và đề xuất một số mục tiêu đến năm 2020 nhằm thực hiện tốt quy định của Luật Giáo dục đại học và chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đẩy nhanh quá trình hội nhập trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo với khu vực và quốc tế.

b) Xác định những nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp chủ yếu bảo đảm tính thực tiễn và khả thi để đẩy mạnh công tác KĐCLGD từ năm 2017 theo hướng tiếp cận khu vực và quốc tế, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của hoạt động đảm bảo và KĐCLGD những năm sau.

c) Làm căn cứ để các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo), các tổ chức KĐCLGD xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và tổ chức thực hiện; làm cơ sở cho các cơ quan quản lý kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác đảm bảo và KĐCLGD của các cơ sở đào tạo và các tổ chức KĐCLGD.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Hoàn thiện hệ thống văn bản để có đủ hành lang pháp lý cho việc triển khai công tác KĐCLGD theo hướng tiếp cận với khu vực và quốc tế.

b) Phát triển hệ thống KĐCLGD, tăng cường năng lực cho cơ quan quản lý nhà nước về đảm bảo và KĐCLGD, các tổ chức KĐCLGD, các đơn vị chuyên trách làm công tác làm công tác đảm bảo chất lượng của các cơ sở đào tạo, đội ngũ đánh giá viên, kiểm định viên.

c) Đẩy nhanh tiến độ KĐCLGD, bao gồm cả cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo, khuyến khích việc đánh giá theo chuẩn quốc tế. Đến hết 2017, có 40% số trường đại học và 10% số trường cao đẳng sư phạm được kiểm định. Đến hết 2020 đánh giá ngoài xong vòng 1 đối với các cơ sở đào tạo, khoảng 10% số chương trình đào tạo được đánh giá trong nước và quốc tế, thực hiện tốt và đi vào nền nếp việc công nhận/không công nhận đạt tiêu chuẩn và công khai kết quả KĐCLGD, các điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở đào tạo cho xã hội biết và giám sát.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản về KĐCLGD

a) Xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản quy định và hướng dẫn về KĐCLGD:

- Rà soát hệ thống các văn bản để có kế hoạch kịp thời chỉnh sửa, bổ sung hoặc ban hành mới, tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai công tác KĐCLGD giai đoạn 2017-2020;

- Phối hợp với chuyên gia trong nước và quốc tế xây dựng và ban hành Quy định về KĐCLGD cơ sở giáo dục đại học mới dựa trên tài liệu hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá cơ sở giáo dục của Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN (AUN-QA): hoàn thành tháng 3/2017; xây dựng tài liệu hướng dẫn chi tiết tới từng tiêu chí để đánh giá chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, đánh giá trường cao đẳng sư phạm…

b) Xây dựng định hướng, chính sách phát triển KĐCLGD đại học cho giai đoạn tiếp theo (2021-2025).

2. Tăng cường năng lực của các tổ chức KĐCLGD, phát triển đội ngũ kiểm định viên

a) Rà soát năng lực của các tổ chức KĐCLGD, xây dựng Dự án tăng cường năng lực cho các tổ chức KĐCLGD: hỗ trợ tổ chức KĐCLGD về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, hoàn thiện quy chế tổ chức hoạt động, quy trình nội bộ của các tổ chức KĐCLGD…

b) Giao các tổ chức KĐCLGD thêm nhiệm vụ thẩm định báo cáo công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở giáo dục đại học.

c) Tăng cường hợp tác giữa các tổ chức KĐCLGD trong nước với nhau, với các tổ chức đánh giá, KĐCLGD quốc tế nhằm trao đổi kinh nghiệm, hợp tác chuyên gia trong lĩnh vực kiểm định.

d) Phát triển đội ngũ đánh giá viên, kiểm định viên cả về số lượng và chất lượng. Chú trọng công tác bồi dưỡng, đánh giá đối với đội ngũ đánh giá viên, kiểm định viên.

đ) Năm 2017, các cơ sở đào tạo kiểm định viên rà soát, điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo kiểm định viên, bổ sung, chỉnh sửa quy định về chương trình đào tạo kiểm định viên để phù hợp với yêu cầu mới.

3. Tăng cường năng lực của các đơn vị chuyên trách làm công tác đảm bảo chất lượng bên trong cơ sở đào tạo

a) Rà soát đánh giá năng lực của các đơn vị chuyên trách, thiết lập cơ sở dữ liệu về hệ thống đảm bảo chất lượng của các cơ sở đào tạo trên cả nước.

b) Các cơ sở đào tạo bố trí nhân lực hợp lý, tạo điều kiện cho các cán bộ chuyên trách tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về đo lường, đánh giá chất lượng giáo dục trong và ngoài nước, tham gia các khóa đào tạo kiểm định viên, tham gia các kỳ tuyển chọn để được cấp thẻ kiểm định viên.

c) Tổ chức các hoạt động (diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tập huấn) để trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ trong nước và nước ngoài, phổ biến các mô hình hoạt động có hiệu quả, các kinh nghiệm tốt trong quá trình triển khai thực hiện.

4. Đẩy mạnh hoạt động đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

4.1. Đối với cơ sở đào tạo

a) Cơ sở giáo dục đại học

- Các cơ sở giáo dục đại học đang thực hiện đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học hiện hành[1] thì được thực hiện tiếp quy trình KĐCLGD theo quy định hiện hành trong giai đoạn chuyển tiếp theo các mốc thời gian cụ thể như sau:

+ Việc tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài với tổ chức KĐCLGD thực hiện cho đến hết ngày 30/6/2017;

+ Việc đánh giá ngoài đối với các cơ sở này được thực hiện cho đến hết ngày 31/12/2017;

+ Việc thẩm định kết quả đánh giá và công nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn chất lượng được thực hiện cho đến hết ngày 30/6/2018.

-Kết quả chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng được bảo lưu đến hết thời gian 05 năm. Trong thời gian này, khuyến khích việc đăng ký đánh giá thêm theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục mới.

-Khuyến khích đăng ký đánh giá với các tổ chức KĐCLGD quốc tế, khu vực có uy tín.

b) Đối với các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm: tiếp tục thực hiện đánh giá theo quy trình, chu kỳ quy định tại Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng và các bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp hiện hành; tham gia các hoạt động đánh giá thuộc Chương trình phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Chỉ tiêu:

- Đến hết 31/12/2017, có 40% số trường đại học và 10% số trường cao đẳng sư phạm được kiểm định;

- Đến hết 31/12/2018, có 60% số trường đại học và 30% số trường cao đẳng sư phạm được kiểm định;

- Đến hết 31/12/2020, tất cả các trường đại học và trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đủ điều kiện[2] được kiểm định và công bố công khai các kết quả kiểm định.

4.2. Đối với chương trình đào tạo:

a) Các cơ sở giáo dục đại học triển khai đánh giá theo bộ tiêu chuẩn 04/2016/TT-BGDĐT, khuyến khích đánh giá bởi tổ chức kiểm định chất lượng quốc tế, khu vực có uy tín.

b) Chỉ tiêu: Đến hết 31/12/2020, 10% chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng bởi các tổ chức kiểm định chất lượng trong nước hoặc quốc tế. Trong đó có 100% các chương trình có yếu tố quốc tế (chương trình tiên tiến, chương trình POHE, chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao - PFIEV, chương trình đào tạo chất lượng cao,…) được kiểm định, khuyến khích các chương trình này đăng ký đánh giá bởi tổ chức kiểm định chất lượng quốc tế, khu vực có uy tín.

4.3. Một số giải pháp

a) Chỉ đạo để các cơ sở đào tạo triển khai công tác đảm bảo và KĐCLGD theo kế hoạch, công khai kết quả kiểm định theo quy định.

b) Các cơ sở đào tạo tập trung nguồn lực để tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác đảm bảo chất lượng bên trong nhà trường, đầu tư thích đáng cho việc cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo.

c) Tăng cường việc trao đổi và chia sẻ thông tin, phổ biến, nhân rộng những mô hình tốt, những cách làm hiệu quả của các cơ sở đào tạo.

d) Tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo, các tổ chức KĐCLGD tham gia các mạng lưới đảm bảo chất lượng khu vực và quốc tế, khuyến khích các cơ sở đào tạo đăng ký đánh giá với các tổ chức KĐCLGD quốc tế và khu vực có uy tín.

5. Tăng cường truyền thông về đảm bảo và KĐCLGD

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các tổ chức KĐCLGD trong nước, các chuyên gia quốc tế tổ chức các khóa tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về công tác đảm bảo chất lượng bên trong cơ sở đào tạo, tự đánh giá, đánh giá ngoài cho các cơ sở đào tạo. Sử dụng có hiệu quả các loại hình tập huấn trực tiếp, trực tuyến qua mạng…

b) Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm tham gia đầy đủ các khoá tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức tập huấn lại cho cán bộ, giảng viên nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo chất lượng tại đơn vị.

c) Triển khai các hình thức truyền thông phù hợp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác đảm bảo và KĐCLGD. Năm 2017 tập trung tuyên truyền, phổ biến về tiêu chuẩn KĐCLGD cơ sở giáo dục đại học tiếp cận theo AUN-QA để chuẩn bị tốt cho các cơ sở giáo dục đại học đánh giá theo tiêu chuẩn này.

d) Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về đảm bảo và KĐCLGD; tổ chức hội nghị sơ kết (năm 2018) và tổng kết về triển khai công tác KĐCLGD (năm 2020).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ chủ yếu từ:

1. Nguồn thu của các cơ sở đào tạo.

2. Nguồn đóng góp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các chương trình, dự án và các nguồn vốn hợp pháp khác.

3. Nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ.

4. Quỹ KĐCLGD (nghiên cứu thành lập).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

1.1. Các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch nghiêm túc, có hiệu quả, đúng tiến độ.

1.2. Các tổ chức KĐCLGD

a) Hoàn thiện bộ máy tổ chức, phát triển đội ngũ kiểm định viên đảm bảo đủ năng lực, triển khai KĐCLGD cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Xây dựng kế hoạch phát triển tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, tăng cường gắn kết với hoạt động của các tổ chức đánh giá, KĐCLGD quốc tế.

c) Thực hiện nghiêm việc công khai kết quả kiểm định, công khai minh bạch các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

1.3. Các cơ sở đào tạo

a) Xây dựng hoặc rà soát kế hoạch phát triển trường giai đoạn 2017-2020; xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng hằng năm của nhà trường và triển khai thực hiện kế hoạch đã đề ra.

b) Kiện toàn đơn vị chuyên trách về đảm bảo chất lượng giáo dục. Cử người tham dự đầy đủ các khóa hội thảo, tập huấn cho Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; triển khai tốt việc tập huấn lại cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học của đơn vị mình.

c) Căn cứ điều kiện của đơn vị, chủ động triển khai hoạt động đảm bảo và KĐCLGD:

- Công khai minh bạch các điều kiện đảm bảo chất lượng của nhà trường hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, tạo điều kiện cho thí sinh và xã hội lựa chọn được trường phù hợp để đăng ký theo học.

- Đối với các trường chưa đăng ký đánh giá ngoài: Khẩn trương rà soát, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá, đăng ký với các tổ chức KĐCLGD (trước ngày 30/6/2017) và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho hoạt động đánh giá ngoài; triển khai các giải pháp cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục theo các kết quả tự đánh giá;

- Đối với các trường đã được đánh giá ngoài nhưng chưa đủ điều kiện để được công nhận đạt kết quả KĐCLGD: Tập trung khắc phục hạn chế, cải tiến chất lượng ở các tiêu chí chưa đạt, phát huy những tiêu chí đã làm tốt;

- Đối với các trường đã được đánh giá ngoài và đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục: Tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện báo cáo giữa kỳ theo quy định; đẩy mạnh việc đăng ký kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trong nước và quốc tế; khuyến khích việc đăng ký đánh giá thêm theo quy định mới hoặc theo tiêu chuẩn của các tổ chức KĐCLGD quốc tế và khu vực có uy tín.

2. Tiến độ thực hiện các công việc chính

(Phụ lục kèm theo)./.

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phùng Xuân Nhạ

 

Chú thích:

[1] Bộ tiêu chuẩn ban hành kèm theo Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học; được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[2] Đã có 01 khóa người học tốt nghiệp.

 

* TẢI FILE KẾ HOẠCH VÀ PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM TẠI ĐÂY

 

(Tôn Long Hạ - BBT Website, cập nhật)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154