Đào tạo ngắn hạn
Thông báo chiêu sinh Khóa học "Bồi dưỡng nghiệp vụ Kinh doanh Xuất bản phẩm" khóa 7 năm 2018

Thông báo chiêu sinh Khóa học "Bồi dưỡng nghiệp vụ Kinh doanh Xuất bản phẩm" khóa 7 năm 2018

Thông báo chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Thư viện viên hạng II, III, IV - khóa 2, năm 2018

Thông báo chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Thư viện viên hạng II, III, IV - khóa 2, năm 2018

Thông báo chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Di sản viên hạng II, III, IV - khóa 3, năm 2018

Thông báo chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Di sản viên hạng II, III, IV - khóa 3, năm 2018

Thông báo nhập học các lớp bồi duỡng theo tiêu chuẩn chức danh Thư viện viên, Di sản viên khóa học tháng 3/2018

Thông báo nhập học các lớp bồi duỡng theo tiêu chuẩn chức danh Thư viện viên, Di sản viên khóa học tháng 3/2018

Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Di sản viên hạng II, III, IV

Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Di sản viên hạng II, III, IV

Khai giảng khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ Kinh doanh Xuất bản phẩm khóa 6

Khai giảng khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ Kinh doanh Xuất bản phẩm khóa 6

Chức danh Di sản viên hạng II: Những chứng chỉ đầu tiên trong cả nước

Chức danh Di sản viên hạng II: Những chứng chỉ đầu tiên trong cả nước

Chiêu sinh khóa học “Bồi dưỡng nghiệp vụ Kinh doanh xuất bản phẩm” khóa 6 năm 2017

Thông báo chiêu sinh khóa học “Bồi dưỡng nghiệp vụ Kinh doanh xuất bản phẩm” khóa 6 năm 2017

Chiêu sinh khóa học bồi dưỡng Văn hóa Doanh nghiệp

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh Thông báo chiêu sinh khóa học bồi dưỡng Văn hóa Doanh nghiệp

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh khóa học Bồi dưỡng Nghiệp vụ Kinh doanh Xuất bản phẩm tháng 6 năm 2017

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh khóa học "Bồi dưỡng Nghiệp vụ Kinh doanh Xuất bản phẩm tháng 6 năm 2017"

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh khóa học Bồi dưỡng kiến thức Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích - Tháng 6 năm 2017

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh khóa học "Bồi dưỡng kiến thức Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích"

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Kinh doanh xuất bản phẩm, khóa 5, năm 2017

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Kinh doanh xuất bản phẩm, khóa 5, năm 2017

Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo ngắn hạn Nghiệp vụ Kinh doanh Xuất bản phẩm khóa 5 năm 2017

Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo ngắn hạn "Nghiệp vụ Kinh doanh Xuất bản phẩm" khóa 5 năm 2017

Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM khai giảng Lớp đào tạo ngắn hạn Nghiệp vụ Thư viện trường học tại An Giang

Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM khai giảng Lớp đào tạo ngắn hạn Nghiệp vụ Thư viện trường học tại An Giang

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh hiện thực hóa chủ trương đào tạo theo hướng thực hành ứng dụng

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh hiện thực hóa chủ trương đào tạo theo hướng thực hành ứng dụng

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154