Chuyên mục: Thông báo    Ngày đăng: 15/11/2017

Danh sách sinh viên nhận trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2017 - 2018


DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN TRỢ CẤP XÃ HỘI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số  876    QĐ- ĐHVHTPHCM  ngày 09 tháng 11 năm 2017
của  Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa Tp HCM)

 

MỜI SINH VIÊN XEM CHI TIẾT NỘI DUNG CỤ THỂ SAU:

1. Quyết định trợ cấp xã hội cho sinh viên, học kỳ I năm học 2017 - 2018

2. Danh sách sinh viên nhận trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2017 - 2018

 

 

Phòng Công tác sinh viên

Thông báo

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154