Chuyên mục: Chỉ tiêu và các nghành,chuyên nghành tuyển sinh 2017    Ngày đăng: 17/07/2017

Công văn điều chỉnh thông tin tuyển sinh đại học năm 2017


       BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ TP.HCM                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Số: 148/ ĐHVHHCM                                               Tp.  Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2017.

 V/v điều chỉnh thông tin tuyển sinh đại học năm 2017                                                                                                                                                            

Kính gửi: Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và đào tạo.

Thực công văn số 2801/BGDĐT-GDĐH ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn triển khai công tác xét tuyển ĐH, CĐSP năm 2017. Trường Đại học văn hóa TP. Hồ Chí Minh kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy trên phần mềm tuyển sinh như sau:

1. Trong đề án tuyển sinh của Trường có “Quy định mức chênh lệch giữa các tổ hợp môn thi khi xét tuyển trong cùng một ngành tuyển sinh: Đối với tổ hợp môn thi Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00): điểm chênh lệch so với các tổ hợp môn thi còn lại là từ +0,5 điểm trở lên.”

Để phù hợp với điều kiện thực tế của công tác tuyển sinh hiện tại, Trường Đại học văn hóa TP. Hồ Chí Minh kính đề nghị bỏ quy định trên, không quy định mức chênh lệch giữa các tổ hợp môn thi khi xét tuyển trong cùng một ngành tuyển sinh.

2. Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017

STT

Mã ngành

Tên ngành

Theo xét KQ thi THPT QG

Theo phương thức xét học bạ THPT

Tổng chỉ tiêu

1

52220112

Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

14

6

20

2

52220113

Việt Nam học

193

82

275

3

52220340A

Văn hóa học (chuyên ngành Văn hóa Việt Nam)

21

9

30

4

52220340B

Văn hóa học (chuyên ngành Truyền thông Văn hóa)

42

18

60

5

52220342A

Quản lý văn hóa (Chuyên ngành Quản lý hoạt động Văn hóa Xã hội)

53

22

75

6

52220342B

Quản lý văn hóa (chuyên ngành Quản lý Di sản văn hóa)

14

6

20

7

52220342C

Quản lý văn hóa (chuyên ngành Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật)

63

27

90

8

52220342D

Quản lý văn hóa (chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc)

25

10

35

9

52320202

Khoa học Thư viện

25

10

35

10

52320305

Bảo tàng học

14

6

20

11

52320402

Kinh doanh xuất bản phẩm

28

12

40

Tổng cộng

492

208

700

Trân trọng.

                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                                                     (đã ký)    

-   Như trên;

-   Lưu VT.                                                                                                             Nguyễn Thế Dũng

Danh sách ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

Hoàng Hải - BBT Website (cập nhật)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154