Chuyên mục: Chương trình đào tạo    Ngày đăng: 06/03/2017

Chương trình đào tạo Khoa Quản lý Văn hóa - Nghệ thuật


* Mời xem chi tiết từng chương trình cụ thể dưới đây:

I. BẬC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY:

1. Chuyên ngành đào tạo: BIỂU DIỄN ÂM NHẠC

2. Chuyên ngành đào tạo: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA XÃ HỘI

3. Chuyên ngành đào tạo: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

II. BẬC CAO ĐẲNG CHÍNH QUY:

1.Ngành đào tạo: QUẢN LÝ VĂN HÓA

 

(Tôn Long Hạ - BBT Website, cập nhật ngày 06.3.2017)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154